Views
10 months ago

MOTOREX Magazine 2022 124 SE

 • Text
 • Wwwmotorexcom
 • Nedbrytbar
 • Duport
 • Hydraulolja
 • Fluidlynx
 • Hepr
 • Biologiskt
 • Spray
 • September
 • Ecosynt
 • Motorex

AKTUELLT 360°

AKTUELLT 360° INFRASTRUKTUR BERÖRINGSFRI VÄTSKEHANTERING Med en tidsenlig infrastruktur kan man idag många gånger förhindra direkt kontakt med kemtekniska produkter. Antingen det gäller påfyllning av ett fordonsaggregat i verkstaden med olja, blandning av vindrutespolarvätska till en bruksfärdig lösning, efterkörning med en inom 8,5 % exakt doserat vattenblandbar skärvätska eller ren och snabb sköljning och nypåfyllning av automatväxellåda – ett brett spektrum, alltifrån oljeförsörjnings- och fettsmörjapparater till automatiserade vätskehanteringssystem för industrin bidrar till bättre säkerhet. Områden där MOTOREX har stor erfarenhet och fortsätter utveckla. VÄTSKEHANTERING FÖR INDUSTRI För processäkerheten inom produktion och uppfyllande av riktlinjerna (TRGS 611) föreskrivs regelbundna mätningar. FLUIDLYNX-tekniken mäter (temperatur, koncentration, pH-värde och ledningsförmåga) och COOLANTLNYX doserar, filtrerar och avskiljer extern olja. Genom den kontinuerliga och stabila vätskekvaliteten kan förekomst av skadliga bakterier i emulsionen förhindras. I kombination med den höga humankompatilbiliteten hos vätskorna i INDUSTRIAL LINE är det ett välkommet bidrag till säkerheten och hälsan i industriföretag. AUTOMATISK? AUTOMATISKT! Med MOTOREX Dynco, skölj- och bytesapparaten för smörjmedel, blir det kompletta oljebytet i automatoch dubbelkopplingslådor helt automatiskt. PROVTAGNINGSSET Vid stora oljevolymer bidrar regelbunden laboratorieanalys till att förlänga vätskans och systemets livslängd. För laboratorieanalyser behöver MOTOREX ha ett korrekt uttaget och märkt prov. Därför har vi tagit fram ett praktiskt och säkert provtagningsset. FÖRSÖRJNING OCH LAGRING Försörjning och lagring av farliga ämnen omgärdas av omfattande bestämmelser och många olika lösningar. Din MOTOREX-representant och den kunniga personalen hos MOTOREX ger dig gärna råd i de här frågorna. « MODERN INFRASTRUKTUR FRÄMJAR ETT SÄKERT ARBETE. « 10 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 10 28.09.22 13:21

360° ONLINE OCH PERSONLIGT DOKUMENTATION Eget ansvar är oerhört viktigt vid hantering av produkter som är märkta med risksymboler. MOTOREX lägger ner mycket arbete på den ständigt mer utvecklade dokumentationen och supporten. Den finns online 24/7 och lämnas per telefon under arbetstid. SÄKERHETSDATABLAD Till varje MOTOREX-produkt finns ett säkerhetsdatablad enligt EU-förordningen, med standardiserad information om produkten och dess hantering. Säkerhetsdatabladen innehåller den information och de rekommendationer som behövs för säker hantering av ämnen och blandningar, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas för hälsoskydd, säkerhet på arbetsplatsen och skydd av miljön. MOTOREX arbetar ständigt med dessa frågor och reviderar regelbundet sina säkerhetsdatablad. INFORMATION OM FARLIGT GODS Samtliga interna och externa frågor rörande farligt gods handläggs av MOTOREX ansvariga person för farligt gods. HSE-ANSVARIG HSE är en förkortning för ”Health, Safety & Environment”, dvs. hälsa, säkerhet och miljö. MOTOREX HSE-specialist ansvarar för planering, genomförande, övervakning och optimering av säkerhets-, hälsooch miljöprocesserna inom företaget. DIREKTSUPPORT Produkt-, säkerhets- och hälsofrågor (även i nödsituationer) besvaras av MOTOREX tekniska kundtjänst per telefon under kontorstid. FRÅGOR? SÄKERHETSDATABLADET « GER DIG INFORMATION. « Varje bidrag till högsta möjliga säkerhet och hälsa räknas. Möjligheten till kontinuerlig förbättring och ansvarsfullt agerande är MOTOREX drivkraft mot fler små och stora innovationer i framtiden. • MOTOREX MAGAZINE 124 I SEPTEMBER 2022 11 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 11 28.09.22 13:21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES