Views
1 year ago

MOTOREX MAGAZINE 2020 118 SE

 • Text
 • Kunder
 • Utveckling
 • Gressel
 • Nedbrytbara
 • Fokus
 • Oktober
 • Snabbt
 • Biologiskt
 • Produkter
 • Motorex

FORSKNING OCH UTVECKLING

FORSKNING OCH UTVECKLING RÅVAROR OCH ALTERNATIV Användningsområdet för ett smörjmedel är avgörande för vilka råvaror och beståndsdelar som överhuvudtaget får användas i sammansättningen. Förutom ur fossila råvaror utvinns basoljor också ur förnybara råvaror i kemiska processer. Hos MOTOREX förädlas basoljorna till produkter som har de egenskaper som är önskvärda för ett visst användningsområde. Sedan 1980-talet har andelen bearbetade vegetabiliska råvaror ökat kraftigt. När det gäller motoroljor står optimering av bränsleförbrukning, reducering av CO 2- utsläpp och samtidigt längre serviceintervall i centrum för arbetet. Syntetiskt framställda råmaterial används också allt mer, eftersom de t. ex. genom sin höga skjuv- och oxidationsstabilitet har extremt lång användningstid. ALLT MINDRE VOC I sådant som kontaktlim, vindrutespolarvätska och rakvatten används lättflyktiga organiska föreningar (VOC) såsom alkohol, aceton eller drivgas (propan/butan). MOTOREX har tagit fram alternativ och erbjuder sedan slutet av 1990-talet VOC-fria, respektive VOC-reducerade sammansättningar för rengöringsmedel, släppmedel, freonfria sprayer, kylarvätska och rostskyddsmedel m. m. Sedan 2005 har VOChalten därför kunnat minskas kraftigt i många produkter. LÄNGRE ANVÄNDNINGSTID SPARA MED MODERNA TILLSATSER MOTOREX-laboratoriet kan utföra mer än 100 olika analyser och anses vara ett av branschens modernaste. Kontrollen av kundprover ger kunskap som eventuellt kan förlänga användningstiden för stora volymer smörjmedel. Samtidigt kan slutsatser dras om maskinernas tillstånd och funktion. Varje år undersöks tusentals kundprover på detta sätt. I smörjmedel används ett antal verksamma ämnen, så kallade additiv (eller tillsatser). Under senare år har man allt mer börjat använda moderna additiv som anses vara särskilt hållbara. Man väljer då bort icke önskvärda ämnen, t ex klor, bor, zink, sulfataska m m eller minskar halten av dem, vilket bidrar till att t. ex. avgasreningssystemen behåller sin funktionalitet under lång tid. MOTOREX utnyttjar dessa nya rön och tillämpar dem med framgång i ett stort antal produkter. BIOLOGISK NEDBRYTBARHET Snabb biologisk nedbrytbarhet är en viktig miljöparameter för bedömningen av en produkt. I princip är många ämnen biologiskt nedbrytbara – det relevanta är normerade testmetoder, t. ex. enligt ”OECD 301”-kriterierna. OECD står för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Vid ett test enligt OECD 301B mäts CO 2- utvecklingen i en provanordning under 28 dagar med tillsats av avloppsslam (30 mg/l). Med ledning av den utsläppta koldioxiden (CO 2) kan nedbrytningsgraden beräknas. Under den nämnda tidsperioden måste minst 60 % av smörjmedlet ha brutits ned i vattnet. Det sker genom bakterier och ljus. Biologiskt snabbt nedbrytbara produkter, t. ex. linsmörjmedel, släppmedel, hydrauloljor, smörjfett, rengöringsmedel m. m. från MOTOREX är ändamålsenliga, framför allt där det inte kan uteslutas att de kan komma i direkt kontakt med omgivningen. PROVBÄNK MOTORSPORTEN Inom motorsporten är det varvtider, effekt och tillförlitlighet som gäller. Genom engagemanget i motorsporten har forsknings- och utvecklingsavdelningen fått möjlighet att utvärdera friktionsoptimerade smörjmedel (lägre friktion = högre effekt) under extrema användningsförhållanden och på kort tid. De erfarenheter som då gjorts omsätts i sin tur i produkter som används utanför tävlingsbanan. Det innebär bättre friktionskoefficient och potentiell bränslebesparing och därmed mindre CO 2-utsläpp. FOKUS HÅLLBARHET 10 MOTOREX MAGAZINE 118 I OKTOBER 2020 11

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES