Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2019 115 SE

 • Text
 • Motorex
 • Swisscool
 • Snabbt
 • Tekniska
 • Biologiskt
 • Hela
 • Maskiner
 • Donau
 • Timmar
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2019 115 SE

NORDEN © Kungälv

NORDEN © Kungälv Energi MOTOREX I VÄRMEKRAFTVERKET: ALLTID GRÖNT Det svenska värmekraftverket Munkegärdeverket levererar värme och elektricitet dygnet runt, året runt, från solenergi och förbränning av nära tillgängligt träavfall. MOTOREX smörjmedel håller verkets tekniska kretslopp i toppform. Värmekraftverket i Munkegärde tillhör Kungälv Energi Vid för torr blandning brinner det för fort, vilket ger för AB. Energiföretaget är ett aktiebolag som är helägt av lite ånga. Är blandningen för fuktig brinner det inte Kungälvs Kommun. Man har drygt 1000 kunder, däri- alls. ”Fuktbalansen är mycket viktig för att få ut maxi- bland industrier, bostadsrättsföreningar, villaägare med mal effekt ur rökgaskondenceringsanläggningen, som Skellefteå mera. Verket ligger ca 25 km norr om Göteborg. i sin tur värmer upp vattnet”, berättar Ulf Lysmark, temleader på värmekraftverket. Fukthalten är viktig för 100 % FÖRNYBAR ENERGI att rökgaskondenseringssystemet ska kunna utnyttjas Som bränsle används lokalt träavfall, det vill säga grenar optimalt, eftersom detta i sin tur värmer upp vattnet och toppar (GROT) från kommuninvånarnas trädgår- till fjärrvärmen i Kungälv. Förbränningen sker i två Stockholm dar och restprodukter från skogsbruket. Stamverksflis rosterpannor, vid cirka 850 °C. Den kondenserade ångan Göteborg MUNKEGÄRDE och bark är outnyttjade restprodukter från sågverk och pumpas tillbaka till pannan, så att ett slutet system Malmö skogsbruk. Materialet transporteras med lastbil direkt till värmekraftverket och tippas där i två separata bildas. Ångpannorna är sammankopplade med så kallade flashboxar. uppsamlingsfickor. Därefter görs en blandning av 60 % grenar och toppar (GROT) samt 40 % stamverksflis och TURBIN I KONTINUERLIG DRIFT bark. Blandningen görs för att säkerställa den före- Varje timme genereras den väldiga mängden 31 ton skrivna fukthalten på 50 %. ånga och tillförs kontinuerligt till turbinen via den så 18

Lyft av flera ton tunga laster dygnet runt: Gripkranarna för blandning och tillförsel av fastbränslemassan. ”Oljeanalyser hjälper oss utnyttja smörjmedel optimalt”, Ulf Lysmark (till höger) och Magnus Angelholm gläder sig åt MOTOREX värdefulla tjänster. Oljeprovet ger meningsfull information om anläggningens tillstånd. FAKTA OCH SIFFROR Företag Kungälv Energi AB Huvudkontor Kungälv Sweden Startår 1992 Antal anställda 80 (hela koncernen) Omsättning 2018 327 miljoner kronor Webbplats www.kungalvenergi.se kallade ”flashboxen”, som har till uppgift att sänka trycket från 25 bar till 11 bar. Trycksänkningen gör att vattnet snabbt övergår i ångform. Turbinen har en effekt på 2,7 MW och arbetar dygnet runt med ett enda schemalagt servicestopp per år. Den flera ton tunga turbinrotorn har ett driftvarvtal på 1500 varv per minut och utsätts för hög belastning från tryck, värme och fukt. Den smörjs med MOTOREX högeffektiva och oxidationsstabila Turbine Oil ISO VG 46. Det bör också nämnas att anläggningen har en kraftfull värmeackumulatortank med kapaciteten 40 MWh och ett eget solen ergisystem. Turbinen gör att Munkegärde inte bara är självförsörjande när det gäller elektricitet, man kan även sälja elektricitet. STARK SMÖRJTEKNIK Hela anläggningen sköts av bara 8 personer. Därför är processerna automatiserade. Hydrauliken spelar då en central roll. Pumpar, cylindrar och ventiler levererar maximal kapacitet under klimatmässigt krävande förhållanden. Kraften överförs med hydrauloljan MOTOREX Corex HV/Corex HLP. Slitage och dyrbara driftstopp förhindras med olika tekniska smörjfetter. Elden måste hållas brinnande dygnet runt. När förbränningsprocessen har slutförts är det åter hydrauldrivna kranar och gripar som för bort flyg- och bottenaskan för återvinning. Det som blir kvar används i enlighet med Skogsvårdsstyrelsens stränga bestämmelser som gödningsämnen inom skogsindustrin. På så sätt sluts kretsloppet på nytt, och värmekraftverket i Munkegärde producerar hållbart omkring 150 GWh varje år. Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd också för dina egna tillämpningar. • kungalvenergi.se MOTOREX MAGAZINE 115 I MAJ 2019 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES