Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2017 110 SE

 • Text
 • Motorex
 • Hela
 • Bucher
 • Utveckling
 • Langenthal
 • Moto
 • Chile
 • Frankrike
 • Franska
 • Schweiz
MOTOREX Magazine 2017 110 SE

REPORTAGE 3. BASOLJE-

REPORTAGE 3. BASOLJE- OCH TILLSATSLAGER MOTOREX har idag en lagerkapacitet för basoljor och tillsatser på cirka 8,6 miljoner liter. De tillsatser (verksamma ämnen) som används i förädlingsprocessen levereras med järnvägseller vägtransporter, ofta i uppvärmda vagnar. 8,6 MIL. LITER BASOLJELAGER 4. PUMPHUSET VISAR VÄGEN Här kopplas de olika enheterna samman enligt produktionsstyrningssystemet. Ett noga genomtänkt övervakningssystem garanterar att inga felkopplingar görs. Exakta genomströmningsmätare identifierar dessutom den aktuella produktkategorin baserat på den specifika vikten. 85 EXPORTMARKNADER 5. ELEKTRONISK PROCESSÖVERVAKNING Hela produktionsprocessen sköts av välutbildad personal. Man har kontroll över de totalt 10 blandarna genom processövervakningssystemet. 350 MEDARBETARE 6. BLANDARE AV OLIKA STORLEKAR OCH UTFÖRANDEN Förädlingsprocessen från basoljor och tillsatser sker i uppvärmningsbara blandningsbehållare med storlekar från 200 till 20 000 liter (total blandningskapacitet 100 000 liter). Då spelar temperatur, ordningsföljd och blandnings- och tillsättningstider en avgörande roll för att slutprodukten ska bli perfekt. 100 000 LITER BLANDARKAPACITET 1953 MOTOREXREKLAM Med många olika smörjmedel drog MOTOREX sitt strå till stacken för den starkt växande motoriseringen. 8

2500 RECEPT 7. LABORATORIETS CENTRALA ROLL Förutom forskning och utveckling har laboratoriet många olika arbetsuppgifter. Bland annat kontrolleras råvarornas kvalitet vid alla leveranser. Smörjmedelskemisterna genomför ytterligare kvalitetskontroller hela vägen fram till slutprodukt. Vi sparar ett referensprov under fem år för varje färdig produkt som godkänns för leverans. 100 ÅRS ERFARENHET 8. FYLLNING FRÅN 1 DL TILL 1000 LITER Under tiden har en av de olika fyllningsstationerna för fat eller småförpackningar färdigställts. Det färdiga smörjmedlet fylls via ett extra filtersystem direkt i storförpackningar som t. ex. containrar och fat, eller levereras till en av påfyllningslinjerna för småförpackningar. Förpackningslinjerna fyller på de exakt föreskrivna mängderna och sätter fast säkerhetslocken. ISO 9001/14001-CERTIFIERAT 9. HÖG MILJÖSTANDARD För att spara energi och avlasta miljön investerar MOTOREX kontinuerligt i ny teknik. Ett exempel på detta är att infrastrukturen för de oftast varma vätskor som behövs i produktionsprocessen är komplett isolerad. Avgiven värme samlas konsekvent upp. Rengöring av ledningarna utförs mycket effektivt med ett innovativt ”grissystem”. En gummipuck skickas genom ledningarna med tryckluft eller kvävgas och rengör på så sätt rörledningarna effektivt och varaktigt. 8000 ARTIKLAR 10. DET EXAKT RÄTTA SMÖRJMEDLET Den nuvarande motorgenerationen är baserad på specialutvecklade smörjmedel med tillhörande godkännande från tillverkarna. De allt mer tunnflytande högkapacitetssmörjmedlen hjälper som ”flytande konstruktionselement” till att minska utsläppen och bränsleförbrukningen. 1965 TRÅNGT OM UTRYMMET I mitten av 1960-talet blev utrymmet för trångt och planer smiddes på utbyggnad. Med köpet av 5861 m 2 tomtmark på det gamla gasverksområdet fick projektet en större räckvidd. 1969 började Monique Bucher, dotter till Claudine och Edy Bucher, i företaget. MOTOREX MAGAZINE 110 I MAJ 2017 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES