Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2017 109 SE

 • Text
 • Motorex
 • Formula
 • Farmer
 • Januari
 • Poly
 • Fordon
 • Magnum
 • Graz
 • Fluid
 • Tekniska
MOTOREX Magazine 2017 109 SE

INSIDE I

INSIDE I MOTOREX nya laboratorie analyseras varje dag ett stort antal prover från kunderna, och resultatet meddelas till kunden i lättbegriplig form. FLER PROV, MER SERVICE MOTOREX har under de senaste åren haft en kontinuerlig tillväxt. Förutom många innovativa smörjmedel och andra produkter har också värdefulla tjänster, som hos MOTOREX alltid varit en del av produkten, väckt uppskattning. Med extra personal och toppmodern infrastruktur har laboratoriekapaciteten, särskilt vad gäller analys av prover från kunderna, byggts ut ytterligare. Smörj- och drivmedel är en central faktor för funktionen hos alla maskiner och alla fordon till lands, till sjöss och i luften. MOTOREX smörjtekniker hjälper gärna till med att definiera den lämpligaste produkten. Under drift är analys av vätskeprover en viktig indikator för tillståndet hos maskinen och den vätska som används. VATTNIG ELLER OLJIG? För provtagningen finns så kallade analyssatser som lämnas ut av MOTOREX representant eller den tekniska kundtjänsten. När ett prov kommer in till den tekniska kundtjänsten i Langenthal får det en laboratorieorder med löpande nummer. I analyslaboratoriet delas proven in efter sitt utseende i någon av de två kategorierna ”vattniga” eller ”oljiga” prover och analyseras enligt den detaljerade laboratorieordern. TILLFÖRLITLIGA ANALYSER Samtliga analysmoment för kundprov utförs i MOTOREX egna laboratorier. Där jämförs de uppmätta värdena med värdena för referensprovet, som tagits ut och arkiverats vid produktionen. Det är viktigt att analy­ serna genomförs så snart som möjligt och samtidigt är exakta. Med det nya laboratoriet har också olika analysmetoder automatiserats. Automatisering genom så kallade ”autosamplers” spelar en central roll när det gäller ökad effektivitet och precision inom rutinanalyser. Det inverkar också positivt på arbetsflödet – många apparater får gå under natten och på morgonen finns resultaten framme. Resultaten från analyserna är viktiga: Ofta behövs de som beslutsunderlag för t ex underhålls som ska genomföras eller byte av vätskor (vid industrianläggningar ofta flera hundra liter åt gången!). LÄTTBEGRIPLIGA BESKED Resultaten från laboratorieanalyserna tolkas internt av våra tekniker och meddelas sedan till kunden i lättbegriplig form. Efter dialogen med den tekniska kundtjänsten eller med MOTOREX representant vet kunden sedan exakt vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas. Dessutom samlar MOTOREX in värdefull kunskap om hur väl produkterna fungerar under mycket skiftande driftförhållanden. • 14

ÖVER 120 ANALYSER Vi kan nu med företagets egen infrastruktur genomföra 120 olika analyser och undersökningar. Här följer några av de viktigaste: INFRASTRUKTUR ANALYS Viskosimeter Bestämning av dynamisk / kinematisk viskositet Det nyinrättade analyslaboratoriet imponerar med sina väl tilltagna och ljusa lokaler. IR-spektrum Kallkrackningssimulator Bestämning av identitet och avvikelse från referensvärden samt analys av sammansättningen av smörjmedel Startmotstånd vid låg temperatur ”Karl Fischer”-titrometer Vattenhalt i smörjmedel Syra / bastal-titrering Mätning av sura beståndsdelar, bestämning av koncentrationsändring hos sura föreningar, t. ex. framkallad genom oxidationsprocesser. Bestämning av alkalireserver hos oljesammansättning I den här spektrometern med autosampler kan proverna analyseras automatiskt avseende halter av olika grundämnen. RFA-spektroskopi Smältpunktsmätning NOACK-provning Bestämning av grundämneshalter i geler Bestämning av stelningspunkt i oljors lågtemperaturområde Förångningsförlust hos basoljor och slutformuleringar Flampunktsmätning Bränsleförorening, kvalitetsegenskaper / avvikelser BOSCH-pump Skjuvstabilitet, viskositetssänkning vid användning av smörjmedel Skärvätska analyseras också i en inkubator med konstant temperatur, avseende svamp och bakterier. Partikelmätning Filtrerbarhetsmätning Partikelinföring genom nötning och främmande ämnen Bestämning av filtrerbarhet MOTOREX MAGAZINE 109 I JANUARI 2017 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES