Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2015 106 SE

 • Text
 • Motorex
 • Sverige
 • Malwa
 • Nordic
 • Hela
 • December
 • Hydraulikhuset
 • Specma
 • Dessutom
 • Perfekt
MOTOREX Magazine 2015 106 SE

MOTOROLJA Foto:

MOTOROLJA Foto: Husqvarna När man använder motordrivna redskap måste man idag göra allt för att människor i den närmaste omgivningen exponeras så lite som möjligt för skadliga ämnen. TVÅTAKTSALKYLATBENSIN FÖR MOTORDRIVNA ARBETSREDSKAP MED ASKFRI SAMMANSÄTTNING Tvåtaktsmotorer är nu som alltid mycket populära. De är kompakta, enkla och kraftfulla. De här fördelarna är särskilt efterfrågade när det gäller handhållna maskiner. För att användarna och miljön ska exponeras mindre för skadliga ämnen används idag alkylatbensin som standard. I den nya schweiziska standarden SN181163, som började gälla 2015-07-01, krävs att den inblandade tvåtaktsoljan har askfri sammansättning. Den MOTOREX-olja som används i Aspen 2 uppfyller dessa krav sedan ungefär två år och är ett resultat av ett gemensamt utvecklingsarbete mellan MOTOREX och Aspen. Nya metoder för att minska utsläpp och öka bränslets verkningsgrad har högsta prioritet för forsknings- och utvecklingsansvariga hos MOTOREX och Aspen. Även lagstiftarna ställer sådana krav: Det schweiziska standardiseringsinstitutet SNV var först i Europa med att till exempel skärpa kraven för tvåtakts alkylatbensin betydligt. Med den nya standarden SN181163 strävar man efter att nå två viktiga mål: För det första lägre miljöbelastning genom minskade halter av skadliga ämnen och för det andra teknisk kvalitetsförbättring genom effektivare katalysator och införande av tydliga kravspe- cifikationer. Standarden gäller redan i Schweiz, och flera länder i Europa är på väg att införa den. MINSKAD BELASTNING PÅ MILJÖN Redan tidigare har en av de stora fördelarna med alkylatbensin varit att den innebär en drastiskt lägre hälso- och miljöbelastning jämfört med vanlig bensin. Alkylatbensin är i stort sett fri från aromater och därmed sänks utsläppen av t ex bensen (en cancerframkallande luftförorening) avsevärt. Genom införandet av den nya standarden regleras nu också utsläppen av svavel, fosfor och 16

Foto: Yrkeshögskolan i Biel askfri 2-taktsolja askhaltig 2-taktsolja I särskilda provbänkar kan man idag analysera utsläppen från motorredskap vetenskapligt. I högskolan i Biel (Schweiz) har man kommit fram till viktiga rön genom samarbete med olika specialister. Askfri tvåtaktsolja i Aspens alkylatbensin enligt standarden SN 181163:2015. Om avlagringar bildas koksar t.ex. kolvringarna igen och motorn fungerar inte tillfredsställande. sulfataska (SAPS) ytterligare. Minskningen av sulfataskan påverkar oxidationskatalysatorns funktion positivt och partikelutsläppen sänks rejält. PARTIKELUTSLÄPPEN I FOKUS Partiklarnas volym, antal och storlek är särskilt intressanta faktorer för åtgärder som vidtas för att minska utsläppen. Partiklar uppkommer vid alla förbränningsprocesser i motorer. När man arbetar med små redskap (motorsågar, röjsågar, lövblåsar) kan särskilt de ultrafina nanopartiklarna (

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES