Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2015 105 SE

 • Text
 • Motorex
 • Juli
 • Nexus
 • Ortho
 • Kunder
 • Swedmog
 • Adblue
 • Euroline
 • Produkter
 • Erbjuder
MOTOREX Magazine 2015 105 SE

INSIDE Det krävs ett

INSIDE Det krävs ett korrekt taget oljeprov för varje oljeanalys på MOTOREX laboratorium. För detta har vi en praktisk oljeanalyssats som ger enkel och säker provtagning och provhantering. TROVÄRDIGA OLJEANALYSER Oljeanalyser är av central betydelse för tillståndsövervakningen av en maskin eller ett system. MOTOREX erbjuder sina kunder behovsanpassade analyspaket och tjänster. Antingen det gäller analyser av motor-, växellåds- eller hydraulolja, metallbearbetningsvätska, kompressorolja eller andra smörjmedel, ger rätt tolkad oljeanalys alltid möjlighet att dra trovärdiga slutsatser om respektive enheters tillstånd och användning. För vissa anläggningar (t.ex. linbanor) är laboratorieanalyser för tillståndsövervakning till och med föreskrivna i lag. UTGÅNGSPUNKT OLJEPROV För att en undersökning ska kunna genomföras behövs alltid ett korrekt taget oljeprov. Därvid bör maskinen ha drifttemperatur och oljan om möjligt tas ut vid en avtappningspunkt i oljekretsen. Under inga omständigheter får provtagningen ske vid tankens (vevhusets) botten eller dess yta. Vi har därför tagit fram oljeanalyssatser som underlättar korrekt provtagning och som du vid behov kan beställa från din MOTOREX-representant. Då måste du också ovillkor ligen ha fyllt i bilagan fullständigt och skrivit en korrekt text på provet i den medföljande flaskan. Sedan kan du helt enkelt skicka bilagan och oljeprovet med posten till MOTOREX. Idag görs omkring 120 olika analyser vid MOTOREX laboratorier i Langenthal. Varje år analyserar vår kunniga personal cirka 8 000 smörjmedelsprov med hjälp av modern analysutrustning. Den laboratoriedata som bestämts utvärderas och kommenteras i samråd med applikationsteknikerna vid den tekniska kundtjänsten. Då får också kunden konkreta rekommendationer. FÖR TILLSTÅNDSÖVERVAKNINGEN Analyser av de använda smörjmedlen ger ett idealiskt stöd åt tillståndsövervakningen. Det finns ett stort antal möjliga analyser för många olika tillämpningsområden som ger en direkt inblick i maskinen. Analyserna kan ge besked om maskinens generella tillstånd. Man kan ofta 14

Trovärdig: Det räcker med 100 ml av den vätska som ska kontrolleras för att MOTOREX-laboratoriet ska kunna göra de önskade analyserna. Olika prov av t.ex. en hydraulvätska kan direkt jämföras med varandra genom röntgenfluorescensanalys. upptäcka skador (värme, friktion), inträngning av vatten och främmande föremål, otätheter och mikrobiologiska föroreningar. Dessutom erbjuder smörjmedelsanalyser ett stort antal värdefulla fördelar: • Verifiering och i förekommande fall förlängning av oljebytesintervall • Optimering av serviceintervall • Lägre kostnader och ökad kostnadstransparens • Högre driftsäkerhet FÖRDEL TILLVERKAREN Som tillverkare av smörjtekniska produkter har MOTOREX hög kompetens inom petrokemi. Det kan gälla egenskaperna hos t.ex. en hydraulvätska av helsyntetiska estrar, speciella högtryckstillsatser eller hur biologiskt snabbt nedbrytbara produkter uppför sig: den som vet hur hans produktserie med flera tusen recept är uppbyggd, vet också vad som är viktigt vid analysen. DEN MYCKET ANVÄNDA RFA-METODEN För en snabb och exakt analys av använda smörjmedel använder MOTOREX bland annat röntgenfluorescensanalys (RFA). Den är en av de oftast använda metoderna för kvalitativ och kvantitativ bestämning av sammansättningen av grundämnen i ett prov. Tillämpningsområdet är extremt brett. Provet förstörs inte vid mätning. Påvisandegränsen ligger vid ungefär ett mikrogram (0,000001 gram). En central punkt är en korrekt kalibrering av apparaten. Analysen är målinriktad och anpassad för smörjmedlet ifråga. Resultatet ligger till grund för beslut. Följande är särskilt intressant: • Förekomsten av beståndsdelar, t.ex. tillsatser, och deras halter • Partiklar (metaller) för slitageoch eventuell skadeanalys • Föroreningar • Inblandningar (externa oljor) • Råvaruinnehåll i nya produkter (produktionskontroll) Den som vet hur en produktserie med flera tusen recept är uppbyggd, vet också vad som är viktigt vid analysen. KOSTNADSKONSEKVENSER AV ANALYSER Smörjmedelsanalyser av kundprover kan ge olika resultat beroende på produkt och analysmetod. Därför kan det arbete som vår personal lägger ned i det egna för ändamålet inrättade analyslaboratoriet variera. Analysresultaten kontrolleras och bedöms av erfarna applikationstekniker, varefter de översänds, oftast via e-post. Om så behövs förklarar den ansvarige MOTOREX-representanten resultaten för kunden. Oljeanalysen kan kosta mellan 1000 och 3000 kronor. Jämfört med kostnaden för den filtrering som annars krävs för fortsatt användning i en stor entreprenadmaskin är detta ett försvinnande litet belopp. MOTOREX-laboratoriets tjänster ger ett viktigt bidrag till effektiv drift. Din MOTOREX-representant ger dig gärna mer information om detta. • MOTOREX MAGAZINE 105 I JULI 2015 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES