motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2014 103 SE

 • Text
 • Motorex
 • Svenningsens
 • Magnum
 • December
 • Reportage
 • Hela
 • Svenska
 • Fordon
 • Tobias
 • Moretti
MOTOREX Magazine 2014 103 SE

INSIDE Dr Markus

INSIDE Dr Markus Kurzwart är chef för forskning och utveckling hos MOTOREX. Han och hans team sysslar intensivt med framtidens smörjmedel. Deras arbete har redan lett till mycket lovande resultat i pilotprojekt! FORTFARANDE STOR POTENTIAL FÖR INNOVATIONER … Om någon tror att allting redan är uppfunnet misstar han sig. Ett samtal med dr Markus Kurzwart, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen vid MOTOREX, visar vilken oanad potential ur ekonomisk och ekologisk synvinkel som ännu finns för innovationer inom tillämpad smörjmedelsteknik (tribologi). Foto: fotolia Dr Kurzwart, hur länge har mänskligheten egentligen sysslat med friktionsteori? Vi vet att den store matematikern och geniet Leonardo da Vinci (1452 – 1519) redan vid slutet av 1400-talet utförde friktionstekniska experiment (se bilden). Det intressanta med detta är att dåtidens grundkunskaper fortfarande gäller! Naturligtvis ser det idag lite annorlunda ut i våra laboratorier (skratt), för utan moderna analysinstrument och datorer skulle vi inte kunna bedriva vår forsknings- och utvecklingsarbete med tillräcklig precision och snabbhet. Vilka forsknings- och utvecklingsprojekt fokuserar du och ditt team på? Vårt arbete är alltid målinriktat. Eftersom vi är ett tillverkningsföretag i en fri marknadsekonomi är det marknadsorienterade FoU-projekt vi ägnar oss åt. Därvid samarbetar vi också nära med statliga högskolor och institut. Till exempel med den federala tekniska högskolan (ETH), den federala materialprovningsoch forskningsanstalten (EMPA) och den schweiziska kommissionen för teknik och innovation (KTI). Kan du nämna några viktiga områden inom ert aktuella FoU-arbete? Gärna. De områden vi väljer att arbeta med griper ofta in i varandra och går därför inte alltid att avgränsa exakt. 16

Leonardo da Vinci ägnade sig redan i slutet av 1400-talet åt grundforskning inom smörjteknik. Alltid rätt smörjmedel till varje applikation. MOTOREX har ett extremt brett sortiment och kunnande inom smörjteknik. Här följer några av de områden vi arbetar med: 1. Högre verkningsgrad genom lägre friktion och mindre slitage 2. Utveckling av särskilda smörjmedel för forskningsprojekt 3. Utnyttjande av hållbara resurser/alternativ till traditionella råvaror 4. Smörjmedlens roll i det fortsatta arbetet med att minska utsläppen 5. Projekt som för närvarande ännu inte är mogna att offentliggöras Hur långt kan man egentligen höja energieffektiviteten? Smörjmedlen spelar en central roll när det gäller förbränningsmotorers verkningsgrad. För motoroljor råder en obruten trend i riktning mot sammansättningar med allt lägre viskositet (tunnflytande), och SAE 0W/20 kommer snart att vara standardviskositeten. För att viskositeten ska kunna sänkas utan att slitaget ökar har vi utvecklat en modern lågfriktionstillsats som uppfyller belastningsprofilen idealiskt vid alla friktionstillstånd (torrfriktion, blandad friktion och vätskefriktion). Friktionskoefficienten har ett direkt samband med energiåtgången i alla rörliga tillämpningar. Förutom sänkningen av friktionskoefficienten har också slitstyrkan kunnat ökas enormt, vilket även bekräftats genom mätningar hos EMPA. Utvecklar MOTOREX också specialprodukter? Inom många områden har smörjmedlet idag blivit ett konstruktionselement. Kraven i de olika tillämpningarna har blivit mycket komplexa, genom att det förekommer så många olika material, omgivningsförhållanden och funktionskrav. Bara för olja till personbilsmotorer finns idag cirka 50 specifikationer – och tendensen är ökande! Vad bidrar naturen med i ditt arbete? En hel del – genom nya kemiska framställnings- och förädlingsprocesser kan vi allt oftare använda naturliga och förnybara råvaror i en form som lämpar sig för oss. Det gör att vi t.ex. kan byta ut beståndsdelar som ur olika perspektiv är problematiska att framställa eller bara kan ske med en dåligt avvägd energibalans. Tänkesättet om en hållbar ekonomi vinner terräng också här. Globaliseringen gör att de nationella regelverken måste harmoniseras. Märker du av globaliseringens effekter? Globaliseringen gör att de nationella regelverken måste harmoniseras (se vidare GHS Globally Harmonized System för klassificering av substanser). Det förekommer att substanser t.ex. är godkända i USA men inte i Europa. Detta kan internationellt verksamma kunder förstås inte acceptera. Därför måste våra recept uppfylla internationellt gällande standarder (REACH, GHS-märkning osv.). Det finns ett starkt krav på oss att följa betstämmelserna om säkerhetsdatablad och märkningar av produkterna. Vilken erfarenhet kan man få av kundprover? Genom att undersöka begagnat smörjmedel kan man dra slutsatser på platsen om driften och aggregatets tillstånd, ungefär som med ett blodprov på en människa. Man kan slå fast huruvida oljan ska fortsätta att användas eller om den måste bytas. Men erfarenheterna från tiotusentals analyserade kundprover ger också ett avsevärt bidrag till utvecklingen av nya produkter. Hjärtligt tack för det intressanta samtalet! • MOTOREX MAGAZINE 103 I DECEMBER 2014 17

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES