Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2014 102 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Augusti
 • Swissfel
 • Hela
 • Motorolja
 • Motoroljor
 • Tekniska
 • Bucher
 • Cirka
MOTOREX Magazine 2014 102 SE

INDUSTRI Genom att

INDUSTRI Genom att SWISSCOOL MAGNUM UX 500 är universellt användbar kan alla spånavskiljande åtgärder utföras med en enda bearbetningsvätska. EN REKORDARTAD (SWISS)COOL-LÖSNING Företaget Robert Höhne Präzisionsmaschinen GmbH + Co. KG i Wagenhofen i Bayern tillverkar enskilda komponenter och hela aggregat med hög precision. Alla spånavskiljande processer utförs med kylsmörjmedlet SWISSCOOL MAGNUM UX 500 från MOTOREX. Om man vill ha kontroll över effekterna måste man först söka orsakerna. Den som använder vattenbaserade kylsmörjmedel vid metallbearbetning ställs inför många olika utmaningar (hygien, skötsel, kontroll, efterdosering m.m.). VÄRME SOM CENTRAL FAKTOR Som beteckningen “kylsmörjmedel” anger ansvarar bearbetningsvätskan för de båda huvuduppgifterna kylning och smörjning av verktygen och arbetsstycket. Emulsioner består av vatten och kylsmörjmedel (3– 10% beroende på användningssättet). Den värme som alstras vid bearbetningen och samtidigt också de uppkomna spånen förs bort av kylsmörjmedlet. En stabil temperatur är A och O för exakta bearbetningsresultat och för en lång användningstid hos emulsionen. Metallbearbetningsproffsen hos Robert Höhne tog det första steget redan när de valde ut platsen för maskinhallen. Den finns i den svala källarvåningen, som visserligen försörjs med dagsljus via lanterniner, men som inte kan värmas upp av direkt solljus. Redan ett par graders temperaturskillnad försämrar precisionen hos alla verktygsmaskiner. IDEALVÄRDET ÄR 20 °C Maskinhallen rymmer mer än ett dussin högmoderna horisontella och vertikala CNC-bearbetningsceller och CNC-svarvar i många olika storlekar. Samtliga maskiner försörjs med kylsmörjmedel från ett centralt försörjningssystem. Hela volymen på mer än 5 000 liter cirku- 18

Rekordhållare i grenen “långtidsstabilitet” under mer än fem år: Frank Waldhart vet vilken central betydelse en exakt inreglerad värmehushållning med emulsionen har. Maskinhallen finns i den svala källarvåningen och får på så sätt en naturligt stabil grundtemperatur. En idealisk förutsättning för högsta möjliga precision. Företaget Robert Höhne Präzisionsmaschinen betraktar alla faktorer som påverkar produktionsprocessen som en helhet och det har gett utmärkta resultat. Aktiva dotterbolag: Med ett CAD/CAM-program från Geovision och ett ledningssystem för verkstaden från Toolflakes blir alla parametrar rätt avstämda sinsemellan. lerar genom ett exakt dimensionerat system med filteroch värmeväxlare. Spillvärmen från maskinerna räcker för att värma upp hela industribyggnaden, så att emulsionen oavsett årstid alltid kan ha den eftersträvade temperaturen. “Ju mindre temperaturvariationerna är, desto stabilare blir hela systemet” berättar Frank Waldhart, som ansvarar för underhållet inom företaget. REKORDARTADE RESULTAT “Grepp om precisionen” – det är den slogan fler än 45 anställda i företaget idag arbetar efter när de tillverkar detaljer och även hela aggregat med tyngdpunkt på hydraulikkomponenter. I övrigt har företaget sedan ungefär 25 år kunder inom flyg- och rymdteknik, elektronik och medicinsk teknik. Långsiktigheten aviseras också med kylsmörjmedlet MOTOREX MAGNUM UX 500. Emulsionen har använts i mer än 5 år med gott resultat. Utströmmande volymer blandas i centralsystemet automatiskt med rent vatten och kylsmörjmedelskoncentrat i rätta proportioner och återförs till kretsloppet. Där sker också en kontinuerlig upparbetning och påfyllning av viktiga tillsatser. Förutom det registrerade temperaturförloppet kontrolleras och protokollförs också koncentrationen, pH-värdet och vattnets hårdhet två gånger per vecka, enligt en föreskriven kontrollprocess. Emulsionens färg och lukt granskas också. Dessutom tar den ansvariga försäljningspartnern, i det här fallet företaget Bürk-Kauffmann GmbH i Schwenningen, prover två gånger per år och analyserar dem grundligt vid MOTOREX laboratorier i Langenthal. Hittills har svaret alltid blivit: Grönt ljus för fortsatt arbete med den aktuella emulsionen. FÖRDELAR I PRAKTIKEN Med valet av SWISSCOOL MAGNUM UX 500 ligger det innovativa Wagenhofen-företaget helt rätt även med dagens mått. Utnyttjandet av maskinernas spillvärme ger dessutom ännu en meningsfull extra fördel för människa och miljö. Helt enligt VDMA:s (det tyska maskin- och anläggningstillverkarförbundet) riktlinjer Blue Competence®. • På följande adresser kan du läsa mer om dessa intressanta företag: www.hoehne-gmbh.de www.geovision.de www.toolflakes.de MOTOREX MAGAZINE 102 I AUGUSTI 2014 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES