Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2013 100 SE

 • Text
 • Motorex
 • Metzler
 • Mans
 • Nexus
 • Kunder
 • December
 • Morand
 • Tyska
 • Natacha
 • Karlshamn
MOTOREX Magazine 2013 100 SE

AKTUELLT Den

AKTUELLT Den värmebärande vätskan MOTOREX COOLANT M2.0 ser till att samtliga parametrar säkerställs för den brinelösning som svarar för värmeöverföringen. Värmebärarvätskor för värmepumpar REKOMMENDERAS VARMT Förnybara energislag utnyttjas allt effektivare. I Schweiz används idag fler än 300 000 värmepumpar och solenergisystem. Om en värmebärarvätska används i systemet kan MOTOREX erbjuda en lämplig lösning med produkter som är exakt anpassade för ändamålet. Värmepumpen fungerar i princip på samma sätt som en välbekant hushållsapparat, nämligen kylskåpet. Medan kylskåpet tar värmen från sitt förvaringsutrymme och avger den till rumsluften, tar värmepumpen värmen från uteluften och avger den till värmesystemet. På så sätt transporteras omgivningsvärmen, t ex från en marksond, till värmepumpen med en värmebärarvätska. Ett slutet kretslopp i värmepumpen leder värmen till förångaren. Tack vare den låga kokpunkten uppnås snabbt ett ångformigt tillstånd. Ångan komprimeras sedan i kompressorn och värms då upp. Och i kondensorn avger den heta ångan till sist sin värme till värmesystemet. För att driva värmepumpen används elström – och Omgivningsvärme Värmepump Värmeenergi Evaporator Kompressor Kondesor Expansionsventil Värmepumpen betecknas i branschen gärna som systemets hjärta. I ett kretslopp genererar den ekonomisk värmeenergi. 6

då uppnår man i genomsnitt en effektfaktor på mellan 4 och 5. Det innebär att man kan utvinna fyra till fem gånger den inmatade effekten som nyttig värmeenergi. FÖR MARK- OCH SOLVÄRME Generellt kan användningen indelas i de båda områdena markvärme och solenergi. MOTOREX täcker in dessa med produkterna COOLANT M2.0 och GLYTHERMIN P44. Båda värmebärarvätskorna kan beställas som koncentrat eller som användningsklara blandningar. Båda produk terna uppfyller gällande schweziska lagbestämmelser (BAFU 2009). Foto: fotolia.com – zauberhut MOTOREX COOLANT M2.0 Den här värmebärarvätskan är uppbyggd på etylenglykolbas och är idealisk för användning i brinevattenvärmepumpar. Inom värmetekniken kallas blandningen av vatten och frysskyddsmedel för brine. Värmebärarvätskan har emellertid många andra uppgifter förutom att svara för frysskyddet. MOTOREX COOLANT M2.0 utmärker sig med följande egenskaper: • Optimalt korrosionsskydd • Värmeledningsförmåga över genomsnittet • Förhindrar kalkbildning • Hög kompatibilitet med elastomerer • Lång användningstid • Innehåller inga tungmetallbaserade inhibitorer Genom att använda MOTOREX COOLANT M2.0 –11 °C förenklar man inte bara påfyllningen av systemet, utan får samtidigt en garanti för att ett korrekt behandlat vatten används i blandningen. På så sätt tar man hänsyn till ytterligare en investeringsskyddande faktor, som i praktiken ofta orsakar dyrbara störningar. Blandningsförhållandet och det på så sätt säkerställda frysskyddet kan också ökas allt efter användningssättet och driftförhållandena. MOTOREX GLYTHERMIN P 44 Den här värmebärarvätskan är uppbyggd på propylenglykolbas och lämpar sig särskilt för solenergiteknisk användning. GLYTHERMIN P 44 blandas med dricksvatten och är inte hälsoskadlig. Det gör att den också lämpar sig för livsmedels- och dricksvattentillämpningar. Det mycket bredare drifttemperaturområdet för värmebärarvätskor i solenergisystem (–40 till +180 °C) jämfört med markvärmesonder (–15 till +30 °C) kräver särskilda tillsatser. Följande egenskaper talar för MOTOREX GLYTHERMIN P 44: Solfångare för varmvattenberedning utsätts för extrema driftförhållanden. Värmebärarvätskan säkerställer då systemets funktion och skyddar det. • Optimalt korrosionsskydd • Brett temperaturområde • Förhindrar avlagringar effektivt • Absolut ljusbeständig • Innehåller varken nitrit, fosfat eller amin • Värmeledningsförmåga över genomsnittet • Hög kompatibilitet med vanliga material • Lång användningstid Värmeöverföringen till tappvattnet eller radiatorvattnet sker via en värmeväxlare. Den temperaturbetingade volymökningen medför att solenergisystem alltid måste vara försedda med korrekt dimensionerat expansionskärl. Följande koncentrationer ska användas beroende på driftförhållandena: Solenergisystem 40 –75 och i övriga system 25–75 volymprocent MOTOREX GLYTHERMIN P 44. LÖSNINGSORIENTERAD RÅDGIVNING Har du några frågor som rör ditt system och dina specifika driftförhållanden? Vår tekniska kundtjänst och närmaste MOTOREX-representant står gärna till tjänst. • motorex Magazine 100 I december 2013 7

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES