Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2013 100 SE

 • Text
 • Motorex
 • Metzler
 • Mans
 • Nexus
 • Kunder
 • December
 • Morand
 • Tyska
 • Natacha
 • Karlshamn
MOTOREX Magazine 2013 100 SE

produktion Den nya

produktion Den nya blandaren av kromstål har alla de egenskaper vad gäller kraft och energioptimering som ligger till grund för den avancerade tillverkningsprocessen för MOTOREX senaste smörjmedelsgeneration. SMARTARE BLANDNING Att tillverka innovativa smörjmedel med hög kvalitet kräver en infrastruktur som är perfekt avstämd mot den avancerade framställningsprocessen. Därför tillverkas utvalda MOTOREX-produkter i egna specialkonstruerade blandningssystem, till exempel den nya blandaren av kromstål med inbyggd konisk omrörare. Förädlingsprocesserna för våra många MOTOREX-produkter är komplexa. Dessutom kräver nya smörjmedel med avancerade recept exakt definierade produktionsmetoder, som nuvarande infrastruktur inte medger. Utvecklingen går framåt med stormsteg. AVANCERAD BLANDNINGSPROCESS Blandningsprocessen kräver i flera avseenden högsta möjliga precision, men också petrokemisk kunskap. Tidpunkten och ordningsföljden för inblandning av tillsatser och basoljor måste stämma exakt. Den basolja som redan finns i blandaren måste till exempel ha en exakt och jämn temperatur i hela blandaren. De verksamma ämnena och basvätskorna måste ha blandats samman fullständigt inom den tid som föreskrivs i receptet. Bara med hjälp av en infrastruktur som är exakt utformad för det aktuella smörjmedlet kan man idag framställa så avancerade sammansättningar med hög kvalitetssäkerhet. MOTOREX har i nära samarbete med sina partner inom anläggningsområdet utvecklat och tagit i drift en modern blandare av kromstål, med följande egenskaper: • en modern konisk omrörare • effektivare inblandning med kortare omrörningstider • exakt och snabbare uppvärmning och avkylning • jämn temperatur i hela blandaren • inget luftinsug och därmed ingen skumbildning • inga skjuvkrafter • upp till 70% lägre energiågång 18

Omrörningen kan göras synnerligen skonsam och effektiv med extremt låg energitillförsel. Detta gäller särskilt blandare med stor volym. De accelererade laminära flödena vid utloppet ur konen och den turbulens i motsatt riktning vid koninloppet som alstras av det statiska trycket möter varandra under omrörarens cirkelrörelse och orsakar då egendynamiska blandningsrörelser. TRATT ISTÄLLET FÖR PROPELLER Om man tittar in i blandaren tycker man vid första anblicken att tanken ser ut att sitta fast på omröraren. Omrörarsystemet i den nya blandaren består inte av en propeller, så som det oftast varit i många blandargenerationer, utan av konformade omrörare med speciell geometri. Den långsamtgående omröraren skapar då en extra skonsam och genomgripande blandning och homogenisering. Tekniken har framför allt visat sig fungera bra för avancerade recept. INVESTERINGAR SOM LÖNAR SIG Som vid all modernisering av produktionsanläggningar lönade det sig också i det här fallet att satsa på den för tillfället mest energieffektiva lösningen, särskilt som den generellt ger kortare produktionstid. Eftersom blandningssystemen också ansluts till det befintliga, miljövänliga systemet för rengöring av ledningar får man också en varaktigt bättre flexibilitet hos produktionen. Detta ökar ytterligare den redan idag mycket höga leveranskapaciteten, vilket ju också gagnar kunderna. Med sin senaste blandningsanläggning gör MOTOREX än en gång en investering i produktionsanläggningen Langenthal och befäster på så sätt sin ledande ställning inom högkvalitativa smörjmedel. • FUNKTIONSPRINCIPEN Den verkliga styrkan hos den omrörare som är inbyggd i den nya kromstålsblandaren ligger i de koniska omrörarnas speciella geometri. Tack vare de utstuderade volymoch vinkelförhållandena åstadkommer omröraren själv en optimal blandningsprocess vid mycket låga omrörningshastigheter. Den nya blandaren är tillverkad helt av kromstål och har en omrörare med mycket god kapacitet som samtidigt är synnerligen energibesparande. motorex Magazine 100 I december 2013 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES