Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2012 96 SE

 • Text
 • Motorex
 • Schilter
 • Corex
 • Juli
 • Snabbt
 • Nordic
 • Vare
 • Schilters
 • Tornos
 • Multiswiss
MOTOREX Magazine 2012 96 SE

INSIDE Med

INSIDE Med röntgenfluorescens kan man snabbt och noggrant bestämma halter av grundämnen och spårämnen (t.ex. nötningsrester) genom att utvärdera de för varje ämne typiska våglängderna. GRUNDÄMNESANALYS med RÖTNGENFLUORESCENS MOTOREX höga kvalitetsstandard är inte begränsad till produkterna, utan omfattar också de många servicearbetena. Förutom den tekniska kundtjänsten ger också laboratorierna viktiga mervärden för kunderna. Tack vara vår nya apparatur kan vi nu erbjuda ännu högre noggrannhet och snabbhet. Exciterande röntgenstrålning från källan (t.ex. rör) Idag kan vi utföra omkring 120 olika slags analyser vid våra laboratorier i Langenthal. Vår mycket kunniga personal utför varje år i genomsnitt runt 20 000 exakta och tungt vägande laboratorieanalyser med hjälp av en toppmodern infrastruktur. SÅ FUNGERAR XFA-METODEN Röntgenfluorescensanalys (XFA) är en metod inom materialanalysen. Den är en av de oftast använda ATOM L-skal Atomkärna K-skal (2) (1) (3) Karakteristisk röntgenstrålning till detektorn Utlöst elektron metoderna för kvalitativ och kvantitativ bestämning av grundämnessammansättningen hos ett prov. Tillämpningsområdet är extremt brett (smörjmedel, tillsatser, metaller, glas, keramik etc.). Provet förstörs inte vid mätningen. Mängder ned till ungefär ett mikrogram kan påvisas. Korrekt kalibrering av apparaten är av central betydelse. Vid analysen fylls fyra gram av mediet (t.ex. hydraulolja) på i en provskål som placeras i provningsapparaten. Materialprovet utsätts därefter för polykromatisk röntgenstrålning, gammastrålning eller joniserande strålning. Strålningen slår ut elektroner nära kärnan i atomens inre skal. På så sätt kan elektroner falla tillbaka från högre energinivåer. Den energi som frigörs avges i form av grundämnesspecifik fluorescensstrålning. Fluorescensstrålningen kan sedan utvärderas med en strålningsdetektor. Röntgenfluorescensanalysen gör det möjligt att identifiera och koncentrationsbestämma alla grundämnen från natrium till uran. Det går särskilt bra att påvisa små föroreningar, t.ex. av tungmetaller. 16

X-LABPRO SPEKTRUMVIEWER COREX HV 46 använd/ny Fe, L-Alpha 1 Cu, L-Alpha 1 Zn, L-Alpha 1 Fe, K-Alpha 1 10 6 Si, K-Alpha 1 P, K-Alpha 1 S, K-Alpha 1 10 5 10 4 Ca, K-Alpha 1 10 3 10 2 10 1 Cu, K-Alpha 1 Zn, K-Alpha 1 10 0 228 456 684 912 De båda proven av hydrauloljan COREX HV kan tack vare röntgenfluorescensanalysen jämföras med varandra. UTVÄRDERING Z Symbol Grundämne COREX HV 46 Ny (A) Koncentration COREX HV 46 Använd (B) Koncentration 12 Mg Magnesium 0,00091% 0,0070% 14 Si Kisel 0,00504% 0,00751% 15 P Fosfor 0,03098% 0,05063% 16 S Svavel 0,3309% 0,2498% 17 Cl Klor 0,00041% 0,00479% 19 K Kalium 0,00022% 0,00022% 20 Ca Kalcium 0,00395% 0,00887% 22 Ti Titan 0,00051% 0,00051% 26 Fe Järn 0,00051% 0,00167% 27 Co Kobolt 0,00004% 0,00030% 29 Cu Koppar 0,00010% 0,00074% 30 Zn Zink 0,04037% 0,04598% 42 Mo Molybden 0,00030% 0,00008% 47 Ag Silver 0,00051% 0,00051% 49 In Indium 0,00051% 0,00051% 56 Ba Barium 0,00015% 0,00030% 74 W Volfram 0,00020% 0,00020% 82 Pb Bly 0,00020% 0,00020% 83 Bi Vismut 0,00020% 0,00020% – – Summa 0,41% 0,38% Ökning Minskning SNABB UTVÄRDERING Med den nya röntgenfluorescensapparaten utgör den rena apparattiden för en omfattande grundämnesanalys cirka åtta minuter. Vid sidan av de rent vetenskapliga analyserna kan instrumentet tack vare dess snabba och även exakta arbetssätt väsentligen underlätta bedömning av proverna. Kunden får analysresultaten mycket snabbt och kan använda dem för att fatta viktiga beslut om sin verksamhet. ETT ANALYSEXEMPEL Vi har gjort grundämnesanalyser av den högeffektiva multigradehydrauloljan COREX HV ISO VG 46 i XFAapparatur på vårt laboratoriet. För hydrauloljor är de relevanta undersökningsmetoderna sammanförda till ett block. Utdraget nedan är alltså bara en del av det totala analysblocket. Där jämförs ett färskoljeprov A (ny olja) med ett kundprov B (begagnad olja) från en hjullastare efter cirka 2000 drifttimmar. Analysspektrat ger följande information: Den visade XFA-registreringen med den nya (grön kurva) och den använda oljan COREX HV (grå kurva). Hos den använda COREX HV ser vi att tillsatsämnena har minskat, vilket tyder på en inblandning av låglegerad olja, och för järn syns ett utslag. Järn tillkommer genom nötning under användningen. Utvärderingen av XFA-spektra och ett antal andra provresultat ger ett avgörande bidrag till totalbedömningen vid en oljeanalys. Den kan också användas för att besluta om huruvida man ska fortsätta att använda en olja eller om det är dags för oljebyte. I går – i dag – i morgon: MOTOREX-laboratoriets tjänster är en synnerligen viktig del av varje MOTOREX-produkt och medför ett klart mervärde för kunden. • • Halter av grundämnen, t.ex. tillsatser, och deras koncentrationer • Nötningsämnen (metaller) för slitageoch skadeanalyser • Föroreningar (kondensat) • Inblandningar (främmande oljor) • Råvaruhalter för produktionen Snabba och precisa grundämnesanalyser av inkomna råvaror, tillverkade produkter och kundprover sparar tid och höjer produktiviteten. motorex Magazine I Juli 2012 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES