motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2012 95 SE

 • Text
 • Motorex
 • Nordic
 • Hela
 • Magnum
 • April
 • Filter
 • Nytt
 • Chile
 • Vare
 • Felipe
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

egelverk Foto: Fotolia

egelverk Foto: Fotolia Med nya faropiktogram och skyddsfraser ska kemikalier och blandningar i framtiden få en enhetlig märkning i hela världen. DEN NYA KEMIKALIEMÄRKNINGEN (GHS) Det finns många olika system i världen för märkning av kemikalier. FN:s globala harmoniserade system (GHS) för klassificering och märkning av kemikalier läggs nu till grund för en världsomspännande standardisering. De här nyheterna kommer snart också att synas på MOTOREX-produkterna. Huvudsyftet med det harmoniserade märkningssystemet är ett bättre skydd för hälsa och miljö i hela världen. Idag kan det nämligen förekomma att somliga ämnen i ett land klassas som hälsofarliga, i ett annat land dessutom som miljöfarliga och i ett tredje som överhuvudtaget inte skadliga. Genom harmonisering skapas enhetliga regler, vilket eliminerar risken för missförstånd. VAD KOMMER ATT ÄNDRAS? I och med införandet av den nya GHS-märkningen, som är en del av REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), ändras följande inslag på etiketter och säkerhetsdatablad: • Faropiktogram • Signalord ”Varning” och ”Fara” • Farofraser (H-fraser) • Försiktighetsfraser (P-fraser) De här nya definitionerna medför att produkter som förut inte hade någon risksymbol nu kan vara märkta med en eller till och med flera faropiktogram! Detta trots att produktsammansättningen inte ändrats. För användaren innebär detta i praktiken inget alls och att produkten kan användas som tidigare med sedvanliga försiktighetsåtgärder. FAROPIKTOGRAM De tidigare risksymbolerna har blivit nya faropiktogram. Figurerna mot orange bakgrund har nu anpas- 14

Gammal symbol Beskrivning av faran Bokstavskod Gammal symbol Nytt piktogram Ny symbol Beskrivning Kod Explosivt E Exploderande bomb GHS01 Extremt brandfarligt F+ Mycket brandfarligt F Oxiderande O Ingen motsvarighet Låga Låga över cirkel Gasflaska GHS02 GHS03 GHS04 Frätande C Korrosion GHS05 Mycket giftigt T+ Giftigt T Skadligt Xn Irriterande Xi Ingen motsvarighet Ingen motsvarighet Farligt för miljön N Dödskalle med korslagda ben Ingen motsvarighet Utropstecken Fara för hälsan Miljö GHS06 GHS07 GHS08 GHS09 Mer information finns också på: www.bag.admin.ch/ghs www.bafu.admin.ch/ghs www.seco.admin.ch/ghs http://echa.europa.eu sats till transportsymbolerna genom att de visas i en på spetsen ställd kvadrat (romb) med röd kant och vit bakgrund (se figur sida 15). Vissa piktogram har fått en utseendemässig omarbetning. Piktogrammen ”Gasflaska”, ”Utropstecken” och ”Hälsofara” är helt nya. TVÅ NYA SIGNALORD De nya signalorden hänvisar till farans allvarlighetsgrad. Det står t.ex. ”varning” vid mindre allvarliga risker (t.ex. hudirritation). Ordet ”fara” uppmärksammar däremot på allvarliga risker (t.ex. frätskador). märkningen också den tidigare använda märkningen anges på säkerhetsdatabladet. Det är alltså fullt möjligt att du redan från mitten av det här året får produkter med den nya säkerhetsmärkningen. Senast den 1 juni 2017 måste alla lagerbestånd med de nuvarande etiketterna antingen ha förbrukats eller märkts om med de nya etiketterna. Med en tidig information om riskerna blir de lättare att undvika. Din MOTOREX-kontakt svarar gärna på frågor om GHS och de nya märkningarna. • NYA H- OCH P-FRASER I och med att det nya systemet för kemikaliemärkning införs bortfaller de hittills gällande R- (risk) och S- (skydds) fraserna på etiketterna och säkerhetsdatabladen. De ersätts av nya kodade H- (och P-fraser (fara respektive försiktighet). Dessa är kortfattade farobeskrivningar och försiktighetsanvisningar för kemikalier. SERIÖST FÖRBERETT MOTOREX förbereder sig intensivt inför de kommande ändringarna och har också redan gjort investeringar i datasystem, etikettering och logistik. Senast den 1 juni 2015 måste alla produkter vara etiketterade enligt GHS och parallellt med detta också säkerhetsdatabladen ha anpassats. Under övergångstiden ska förutom den nya Samma innehåll, ny märkning. Till vänster den gamla och till höger den nya GHS-märkningen. motorex Magazine I April 2012 15

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES