Views
2 years ago

CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

 • Text
 • Grease
 • Motorex
 • Volvo
 • Suitable
 • Oils
 • Spray
 • Diesel
 • Corrosion
 • Korrosion
 • Universal
 • Brochure
CONSTRUCTION LINE Brochure EN SE

RELEASE

RELEASE AGENT 4100 25 l, 200 l Universalbetongsläppmedel Ett gult, VOC-fritt släppmedel med medelhög viskositet. Mycket koncentrerat (upp till 40 m2/l, för metallformar upp till 80 m2/l). Gott korrosionsskydd, vattenavvisande. Ger en tilltalande yta av hög kvalitet, även på exponerad betong. Kan användas till formar av alla standardmaterial. Universal concrete release agent Yellow, VOC-free, medium-viscosity release agent. Highly concentrated (up to 40 m2/ltr. / for metal formwork up to 80 m2/ltr.). Good corrosion protection, waterrepellent. Results in attractive, high-quality surfaces, even on exposed concrete. Suitable for all standard formwork materials. Universell einsetzbares Betontrennmittel Gelbfarbenes, VOC-freies Trennmittel von mittlerer Viskosität. Sehr ergiebig (bis zu 40 m 2 /lt / bei Metallschalungen bis zu 80 m 2 /lt). Guter Korrosionsschutz, wasserabstossend. Ergibt schöne, qualitativ einwandfreie Oberflächen, auch bei Sichtbeton. Für alle gängigen Schalungsmaterialien geeignet. RELEASE AGENT 4120 25 l, 200 l Släppmedel för exponerad betong Praktiskt taget transparent släppmedel som används i tunna skikt. En hög andel VOC-fria lösningsmedel säkerställer snabb torkning och förhindrar fläckar från formarna. Det krävs bara små mängder. Synnerligen lämpligt för vit betong. Release agent for exposed concrete Virtually transparent, thin-bodied release agent. A high proportion of VOC-free solvents ensures fast drying and prevents stains from forming. Only small amounts required. Ideally suited to white concrete. Betontrennmittel für Sichtbeton Nahezu transparentes, dünnflüssiges Trennmittel. Ein hoher VOC-freier Lösungsmittelanteil sorgt für ein beschleunigtes Abtrocknen und verhindert eine Fleckenbildung. Sparsam in der Anwendung. Eignet sich gut für Weissbeton. RELEASE AGENT 436 Betongsläppmedel för byggnationsoch formgjutning Tunnskiktssläppmedel med specialtillsatser som ger en tunn, effektiv och torr film. Kan därför användas mycket sparsamt. Tack vare medlets omedelbara släppverkan kan efterföljande arbete utföras utan onödiga fördröjningar. Särskilt lämpligt vid uppförande av bostadsbyggnader och industriprojekt, samt för betongelement och exponerad betong. Kan appliceras vid temperaturer på upp till +30 °C. Concrete release agent for building and mould construction Thin-bodied release agent containing special additives that produce an effective, thin dry film. Can therefore be used very sparingly. The agent’s immediate release action allows subsequent work to be carried out without delay. Especially suitable for residential building projects and the industrial sector, as well as for concrete elements and exposed concrete. Application temperature of up to +30 °C. 25 l, 200 l Betontrennmittel für den Hoch- und Formenbau Dünnflüssiges Trennmittel. Enthält spezielle Zusätze, die einen wirksamen, dünnen Trocken-Film ergeben. Daher besonders sparsam in der Anwendung. Die verzögerungsfreie Trennwirkung ermöglicht eine sofortige Weiterverarbeitung. Besonders geeignet im Wohnbau und Industriebereich sowie für Betonelemente und Sichtbeton. Einsatztemperatur bis max. + 30 °C. BITUMEN RELEASE AGENT 4720 25 l, 200 l Bitumensläppmedel 4720 Lämplig för pneumatiska rullar och stålrullar. Hindrar effektivt bituminösa ämnen från att fastna på rullens yta. Appiceras outspädd. Bitumen release agent 4720 Ideally suitable for pneumatic or steel rollers. Effectively prevents bituminous material from sticking to roller surfaces. Apply undiluted. Bitumentrennmittel 4720 Eignet sich hervorragend für Pneu- oder Stahlwalzen. Verhindert wirksam das Festkleben des Schwarzbelages auf der Walzenoberfläche. Konzentriert anwenden. 22

MOTOREX TRENNBIT Bitumensläppmedel MOTOREX TRENNBIT är ett lösningsmedelsfritt, mycket effektivt specialsläppmedel. Den speciella kemiska sammansättningen ger utmärkt separation och förhindrar bituminösa ämnen från att fastna på maskiner, rullar och utrustning som används vid asfaltering. MOTOREX TRENNBIT levereras klar att använda och ska inte spädas ut. Bitumen release agent MOTOREX TRENNBIT is a solvent-free, highly effective special release agent. The special chemical composition achieves excellent separation and prevents bituminous material from sticking to asphalt-finishing machines, rollers and equipment. MOTOREX TRENNBIT is ready to use and must not be diluted. 25 l, 200 l Bitumentrennmittel MOTOREX TRENNBIT ist ein lösungsmittelfreies, hochwirksames Spezialtrennmittel. Die besondere chemische Zusammensetzung bewirkt eine optimale Trennung und verhindert das Anhaften von Schwarzbelag an Einbaumaschinen, Walzen und Geräten. MOTOREX TRENNBIT ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. ROLLER RELEASE AGENT 4700 BIO 25 l, 200 l Biologiskt nedbrytbart valssläppmedel Det här släppmedlet är avsett för pneumatiska valsar och stålvalsar. Det hindrar effektivt bituminösa ämnen från att fastna på valsarnas yta. Resultatet blir en helt jämn och felfri yta som är lämplig för fordon. VOC-fri. Späds med vatten. Biodegradable roller release agent Ideally suited to pneumatic or steel rollers. Effectively prevents bituminous material from sticking to roller surfaces. The result is a completely even, flawless surface suitable for vehicles. VOC-free. Dilute with water. Biologisch abbaubares Walzentrennmittel Bestens geeignet für Pneu- oder Stahlwalzen. Verhindert wirksam das Festkleben des Belages auf der Walzenoberfläche. Das Resultat ist eine absolut ebene, einwandfreie Fahrbahn. Ohne VOC. Mit Wasser verdünnen. SATURN 6600 Mångsidigt blandarskydd med avvattning, biologiskt nedbrytbart, VOC-fritt Utvecklat med de modernaste tillsatserna. Bildar en skyddande film som skyddar allt maskineri, metall- och gummikomponenter från avlagringar. Innehåller silikonolja som ger en utmärkt avvattning. Versatile mixer protection with dewatering, biodegradable, VOC-free Developed using the latest additives. Forms a protective film that reliably protects all machinery, metal and rubber parts from residues. The silicone oil it contains ensures excellent dewatering. 25 l, 200 l Vielseitig einsetzbarer Mischerschutz mit Dewatering, biologisch abbaubar, VOC-frei Entwickelt mit modernsten Additiven, bildet eine pflegende Schutzschicht, die zuverlässig alle Maschinen-, Metall- und Gummiteile vor Rückständen schützt. Das darin enthaltene Silikonoel bewirkt eine ausgezeichnete Wasser-Unterwanderung (Dewatering). RELEASE AGENT 425 Släppmedel för industriell produktion RELEASE AGENT 425 är fritt från lösningsmedel och idealiskt för produktion av prefabricerade betongelement vid hög omgivningstemperatur. Release agent for industrial production RELEASE AGENT 425 is free from solvents and is ideally suited to prefabricated concrete element manufacturing at high ambient temperatures. 25 l, 200 l Betontrennmittel für die industrielle Fertigung TRENNMITTEL 425 ist lösungsmittelfrei und eignet sich besonders für die Beton- Fertigelement-Fabrikation bei erhöhten Umgebungstemperaturen. 23

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES