Views
1 year ago

CLASSIC LINE Technical Guide EN SE

OIL SPLASH AND MIST

OIL SPLASH AND MIST LUBRICATION, WITHOUT PRESSURISED OIL SUPPLY, WITH OIL PUMP These engines lubricate certain bearings with pressurised oil. Other bearings are supplied only by the oil mist or splash lubrication. Therefore a REGULAR oil should be used here too. STÄNK- OCH DIMSMÖRJNING UTAN TRYCKOLJEMATNING MEN MED OLJE- PUMP De här motorerna har vissa tryckoljesmorda lager. Övriga lager har dimeller sumpsmörjning. Så även här måste du använda REGULAR-olja. Recommendation: REGULAR SAE 30 or SAE 40 Oil change: 1000 – 2000 km or every 6 months Era: 1900 - 1930 Rekommendation: REGULAR SAE 30 eller SAE 40 Oljebyte: 100 – 200 mil eller var 6:e månad Epok: 1900 - 1930 PRESSURE CIRCULATION LUBRICATION, WITHOUT FINE FILTER These engines have a built-in oil pump to supply all relevant lubrication points via corresponding line systems. They are designed to draw dirt and abraded particles into a recess in the oil sump using a magnet or collect them in a coarse filter (centrifugal filter, disc filter, metal gauze filter or edge filter). To allow dirt to settle out, the motor oil must not contain a dispersant additive that keeps contaminants in suspension. If a solenoid is present, this, along with the coarse filter, should be cleaned using petroleum ether when the oil is changed. VÅTSUMPSSMÖRJNING UTAN FINFILTER De här motorerna har oljepump som matar alla relevanta smörjpunkter via ett ledningssystem. Konstruktionen gör att smuts och slitrester samlas i en fördjupning i oljetråget tack vare en magnet eller ett grovfilter (centrifugal-, lamell-, metallsil- eller spaltfilter). Det förutsätter att motoroljan inte har dispergerande additiver som håller föroreningarna svävande utan i stället låter smutsen bli avsatt. Finns det en magnet så bör du rengöra den och grovfiltret med tvättbensin vid oljebyte. Recommendation: SUPREME SAE 30, 40, 50 Oil change: 2000 km – 5000 km or every 12 months Era: 1930 - 1960 Rekommendation: SUPREME SAE 30, 40, 50 Oljebyte: 200 – 500 mil eller var 12:e månad Epok: 1930 - 1960 PRESSURE CIRCULATION LUBRICATION, WITH FINE FILTER These engines have a built-in oil pump to supply all relevant lubrication points via corresponding line systems. Since they also contain fine mesh filter systems, a motor oil with detergents and dispersants is essential. This enables dirt to be dissolved, carried to the filter and deposited there. The efficacy of these additives depends on the standard met by the oil. Filter types used: filter cartridges, paper filters, felt filters. Fully synthetic products (PAO base oils) should be treated with caution: under some circumstances these are not compatible with older sealing materials. Motor oils based upon MC or HC base oils can generally be used without problems. Recommendation: HEAVY DUTY SAE 30, 40, 50, 20W/50 Oil change: Era: 1960 - 1970 5000 km – 7500 km or every 12 months VÅTSUMPSSMÖRJNING MED FINFILTER De här motorerna har oljepump som matar alla relevanta smörjpunkter via ett ledningssystem. Det inbyggda finfiltersystemet kräver en motorolja med tensid- och dispergensadditiv. De löser upp smutsen så att den fastnar i filtret. Additivens funktion beror på vilka standardkrav oljan uppfyller. Använda filtertyper: filterpatroner, pappersfilter, tygfilter. Se upp med helsyntetiska produkter (PAO-basoljor); de fungerar inte alltid med äldre tätningsmaterial. Motoroljor baserade på MC- eller HC-basoljor brukar oftast fungera utan problem. Rekommendation: HEAVY DUTY SAE 30, 40, 50, 20W/50 Oljebyte: Epok: 1960 - 1970 500 – 750 mil eller var 12:e månad Recommendation: EVOTEC SAE 10W/30, 15W/40, 20W50, 50 Oil change: 5000 km – 10000 km or every 12 months Era: 1970 - 1990 Rekommendation: EVOTEC SAE 10W/30, 15W/40, 20W50, 50 Oljebyte: 500 – 1000 mil eller var 12:e månad Epok: 1970 - 1990 4

MOTOR OIL VISCOSITIES Some uses for monograde motor oils: • For normal use. Engines with water cooling and vehicles with a starter (no winter operation): SAE 40 • For engines with a crank (hand start): SAE 30 • For air-cooled engines and motorbikes: SAE 50 • In the event of overheating problems, SAE 50 can also be used (improved cooling performance) • In the event of high oil consumption, SAE 50 can also be used Some uses for multigrade motor oils: • For large engines: SAE 10W/30 • For powerful engines: SAE 15W/40 • For racing engines operating at high speeds and temperatures: SAE 20W/50 Warning: Viscous motor oils have a longer lubrication time (the time it takes for oil pressure to build up and for all lubrication points to be supplied with oil). MOTOROLJEVISKOSITETER Användningsexempel monograde-oljor: • För normalanvändning. vattenkylda motorer och fordon med startmotor (inte vinterkörning): SAE 40 • Motorer med vevstart: SAE 30 • Luftkylda motorer och MC: SAE 50 • Det går även att använda SAE 50 vid överhettningsproblem (bättre kyleffekt) • Det går även att använda SAE 50 vid stor oljeförbrukning Användningsexempel multigrade-oljor: • Motorer med stor cylindervolym: SAE 10W/30 • Kraftiga motorer: SAE 15W/40 • Racingmotorer med höga varvtal och temperaturer: SAE 20W/50 Obs! Tjockflytande motoroljor har längre smörjtid (tiden tills oljetrycket är högt nog för att oljan ska nå smörjpunkterna). OIL CHANGE INTERVALS If possible, always follow the manufacturer's instructions. If the documentation is no longer available, the following general non-binding guidelines apply: OLJEBYTESINTERVALL Följ alltid tillverkarens anvisningar, om det går. Har du inga underlag, följ de här generella, ej bindande riktlinjerna: REGULAR SUPREME HEAVY DUTY EVOTEC 1000 - 2000 km or 6 months 2000 - 5000 km or every 12 months 5000 - 7500 km or every 12 months 5000 - 10000 km or every 12 months REGULAR SUPREME HEAVY DUTY EVOTEC 100 - 200 mil eller var 6:e månad 200 - 500 mil eller var 12:e månad 500 - 750 mil eller var 12:e månad 500 - 1000 mil eller var 12:e månad These guide values depend upon the oil quantity, power, driving style, engine condition, thermal loading of the oil (change more frequently for air-cooled engines). Due to condensation, an oil change should always be performed before long periods of disuse (> 6 months) regardless of the number of kilometres travelled. If the vehicle remains out of service for longer than 2 years, the oil should be checked before starting the engine for the first time (possible ageing due to the air humidity at the storage location). Additional lubrication to the cylinder should be provided via the spark plug hole. In the case of doubt, it is better to perform one oil or filter change too many than one too few. If the operating manual is present, study this thoroughly and follow its instructions. The oil change should be performed before taking the vehicle out of service, i.e. usually in autumn. The oil should be drained at operating temperature. This will allow combustion residues that have collected in the oil and which lead to oxidation to be eliminated. The new oil should be brought up to operating temperature in the engine so that all relevant parts are properly in contact with the lubricating oil and a protective film is created to impede corrosion. Riktvärdena är baserade på oljevolym, effekt, körstil, motorstatus, oljans termiska belastning (byt oftare på luftkylda motorer). Byt alltid olja (risk för kondensvatten) före längre stillestånd (> 6 månader) obereonde av körsträckan. Vid stillestånd längre än 2 år, kontrollera oljan före 1:a start (eventuell åldring på grund av luftfuktigheten på uppställningsplatsen). Kontrollera om cylindrarna kräver extra smörjning via tändstiftshålen. Är du osäker, gör hellre ett olje- och filterbyte för mycket än ett för lite. Har du bruksanvisningen, läs och följ den noga. Byt olja före stillestånd, alltså oftast till hösten. Tappa av oljan vid arbetstemperatur. Då får du bort ansamlade förbränningsrester i oljan som annars kan ge oxidation. Kör motorn tills den nya oljan når arbetstemperatur så att alla relevanta delar kommer i kontakt med smörjoljan och får en korrosionsskyddsfilm. RUNNING-IN OIL Older engines containing cylinders, pistons, piston rings and other friction surfaces that are not hard chrome-plated or surface-coated are run in after an engine overhaul. The purpose of this procedure is to adapt the friction points to one another and smooth the surface structure. An unalloyed motor oil which permits a relatively high level of friction will speed up the process. Run-in time between 10 and 20 hours. When running in, high engine speeds and engine loads should be avoided. Vary the load and speed. Check the motor oil level frequently. After the run-in procedure, drain off the oil while hot and replace the oil filter. Fill with the prescribed motor oil. Recommendation: RUNNING IN SAE 30 INKÖRNINGSOLJA Äldre motorer med cylindrar, kolvar, kolvringar och andra friktionsdelar som inte är hårdkromade eller ytbelagda kräver inkörning efter motorrenovering. Processen anpassar friktionsytorna till varandra och glättar ytstrukturen. Man använder en motorolja utan additiver som medger högre friktion för att få snabbare inkörning. Inkörningen tar 10-20 timmar. Undvik höga motorvarvtal och motorbelastningar vid inkörning. Belastning och varvtal varierar. Kontrollera oljenivån ofta. Tappa av oljan varm och byt oljefilter när inkörningen är klar. Fyll på angiven motorolja. Rekommendation: RUNNING IN SAE 30 5

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES