Views
1 year ago

CLASSIC LINE Technical Guide EN SE

PETROL AND ADDITIVES |

PETROL AND ADDITIVES | BENSIN OCH ADDITIVER ALKYLATE PETROL Alkylate petrol is an aromatic-free, very environmentally friendly petrol. It burns almost without residue. In lead-free petrol engines there are often problems with residues in the combustion chamber. When engines are not used for long periods, deposits can also occur in the carburettor and petrol pump and rubber tubes can become embrittled due to the ageing of the petrol. CAUTION: when changing from normal petrol to alkylate petrol the deposits in the combustion chamber can be released. Therefore we recommend that the engine first be treated to remove rust. In addition, all rubber parts should be replaced before the use of alkylate petrol. ALKYLATBENSIN Alkylatbensin är en luktfri miljöbensin. Den förbränns i stort sett utan partiklar. Blyfria bensinmotorer har flera partikelproblem i förbränningsrummet. Längre stillestånd ger även avlagringar i förgasare och bensinpump när bensinen åldras samt spröda gummislangar. SE UPP! Byter du från vanlig bensin till alkylatbensin, så kan den lösa upp avlagringarna i förbränningsrummet. Därför rekommenderar vi att du sotar ur motorn först. Byt dessutom alla gummidelar innan du använder alkylatbensin. Recommendation: ASPEN 4T Rekommendation: ASPEN 4T LEAD SUBSTITUTE FOR UNLEADED PETROL Lead substitute additives are suitable for engines without hardened valve seats that were designed for leaded premium-grade petrol. They replace the effect of lead. Pour into the tank before filling up. Dose 1:1000. Can also be mixed with alkylate petrol. BLYERSÄTTNING FÖR BLYFRI BENSIN Blyersättningsadditiv är till för motorer gjorda för blyad premiumbensin och som saknar härdade ventilsäten. Det ersätter blyets funktion. Häll i tanken före tankning. Dosering 1:1000, går även att blanda med alkylatbensin. Recommendation: VALVE GUARD Rekommendation: VALVE GUARD FUEL SYSTEM PROTECTION Fuel system protection additives clean and release deposits from the whole of the fuel system. They improve the corrosion protection and bind water. Suitable for petrol and diesel engines. Recommendation: Use 1-2 times per season. BRÄNSLESYSTEMSKYDD Bränslesystemskyddande additiv rengör och löser upp avlagringar i hela bränslesystemet. De ger bättre korrosionsskydd och binder vatten. Avsedda för diesel- och bensinmotorer. Rekommendation: Använd 1-2 gånger per säsong Recommendation: SYSTEM GUARD Rekommendation: SYSTEM GUARD 18

Photo: premium motorcycle NORTON 750 COMMANDO / 1972 FUEL CONSERVATION Fuel conservation additives prevent oxidation and thus the rapid ageing of lead-free petrol. This prevents the formation of paint-like or rubberlike deposits in the tank and carburettor. Recommendation: Use before wintering or long periods of disuse. Then run the engine warm. BRÄNSLEKONSERVERING Additiv för bränslekonservering förhindrar oxidering och snabb åldring av blyfri bensin. Det motverkar lack- och gummiaktiga avlagringar i tank och förgasare. Rekommendation: använd före vinterförvaring av fordonet eller längre stillestånd. Varmkör sedan bilen. Recommendation: FUEL STABILIZER Rekommendation: FUEL STABILIZER FUEL SYSTEM PROTECTION Diesel additive, cleans the entire system, improves corrosion protection, promotes flow at low temperatures and prevents foaming. Furthermore, the cetane booster it contains improves ignition quality and optimises combustion. Recommendation: Use on every 4th tank fill. BRÄNSLESYSTEMSKYDD Dieseladditiv rengör hela systemet, förbättrar korrosionsskyddet, ger bättre lågtemperaturflöde och förhindrar skumning. Dessutom ger Cetan Boostern förbättrar kallstart och optimera förbränning. Rekommendation: använd var 4.e tankning. Recommendation: DIESEL IMPROVER Rekommendation: DIESEL IMPROVER 2-STROKE ENGINES | 2-TAKTSMOTORER 2-STROKE ENGINES 2-stroke petrol engines are usually lubricated with a petrol/oil mix. In older engines, an oil with a viscosity of around SAE 50 is used. Petrol is added to the oil, so that the oil and petrol don't separate out. Modern 2-stroke oils largely burn without leaving any residue and mix well with the petrol. 2-TAKTSMOTORER 2-takts bensinmotorer får oftast smörjning av den oljeblandade bensinen. På äldre motorer brukade man använda en olja med ca SAE 50-viskositet. Man tillsatte även fotogen till bensinen för att oljan inte skulle separera. Moderna 2-taktsoljor förbränns i stort sett partikelfritt och ger bra bensininblandning. Recommendation: FORMULA 2T Rekommendation: FORMULA 2T For 2-stroke diesel engines, low-smoke 4-stroke oils are used that do not leave residues behind in the combustion chamber after combustion. Recommendation: HEAVY DUTY SAE 30, 40 2-takts dieselmotorer använder 4-taktsolja som förbränns partikelfritt i förbränningsrummet och knappt ryker vid förbränning. Rekommendation: HEAVY DUTY SAE 30, 40 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES