Views
1 year ago

CLASSIC LINE Technical Guide EN SE

Photos: Zumbrunn JAGUAR

Photos: Zumbrunn JAGUAR E-TYPE / 1961 MISCELLANEOUS | DIVERSE ANTIFREEZE FOR AIR BRAKE SYSTEMS Antifreeze must be used in a wide range of different air brake systems. This prevents any condensate present in the winter brake valves and other sensitive parts of the air brakes from freezing. FROSTSKYDD FÖR TRYCKLUFTSBROMSSYSTEM Tryckluftsbromssystem kräver frostskyddsmedel. Det förhindrar att kondensvattnet i bromsventiler och andra känsliga tryckluftsbromsdelar fryser vintertid. Recommendation: FROSTSCHUTZ 197 Rekommendation: FROSTSKYDD197 COOLING SYSTEM, ANTIFREEZE In general, always use antifreeze even when the vehicle is stored in heated areas whilst not in use. Moreover, never leave the cooling system empty for long periods as otherwise rust damage can occur. Always produce the mix using tap water. Do not use demineralised water. Antifreeze percentage min. 30% max. 50%. Replace every 3 years as the corrosion protection falls over time. Frost protection is retained for years and is no indicator of corrosion protection. KYLSYSTEM, FROSTSKYDD Använd alltid frostskydd, även vid förvaring i uppvärmda utrymmen. Lämna inte heller kylsystemet tomt någon längre tid, det kan ge rostskador. Späd alltid blandningen med kranvatten. Använd inte avjoniserat vatten. Frostskyddshalt min. 30%, max. 50%, byt vart 3:e år eftersom korrosionsskyddet avtar. Frostskyddet håller i år, men ger ingen indikering för korrosionsskyddet. Tip: pure water has better heat conduction properties than an antifreeze mix. In the event of thermal problems, a mix of 20% can be used in summer. Thermosyphon cooling systems work far poorer in hot weather and with high antifreeze concentrations. Recommendation: COOLANT M3.0 COOLANT M5.0 Tips! Rent vatten har bättre värmeledande egenskaper än frostskyddsblandning. Sommartid går det att köra med en 20%-ig blandning om du har problem med överhettning. Termocirkulerande kylsystem fungerar mycket sämre vid varmt väder och hög frostskyddshalt. Rekommendation: COOLANT M3.0 COOLANT M5.0 16

BRAKE FLUID/BRAKE ACTUATION FLUID Extreme care is needed here! There are still veteran vehicles that do not use brake fluid but instead have a thin mineral oil in the hydraulic brake system. Under no circumstances may the two product families be mixed. Even very small proportions of the other fluid will lead to brake failures! In case of doubt, we can analyse a sample for our customers (using an official analysis kit only). Brake fluids are hygroscopic and take up condensate from the air. This lowers the wet boiling point of the brake fluid, which can lead to the formation of vapour bubbles and thus to a total brake failure. Brake fluids must be replaced every 2 years. Recommendation: BRAKE FLUID DOT 4 Mineral oil fluids: PENTOSIN CHF 11S, LHM PLUS, COREX HV 15 ATF SUPER BROMSOLJA/BROMSVÄTSKA Här gäller det att se upp! Det finns veteranfordon med hydrauliska bromssystem som har tunnflytande mineralolja i stället för bromsvätska. Du får aldrig blanda de två produktserierna. Även en liten andel av den andra vätskan ger bromsbortfall! Vi kan analysera oljeprov, om du är osäker (kräver officiell analyssats). Bromsvätskor är hygroskopiska och tar upp kondensvatten från luften. Det sänker bromsvätskans våtkokpunkt och kan i värsta fall bilda ångblåsor och ge totalt bromsbortfall. Byt bromsvätskor vartannat år. Rekommendation: BRAKE FLUID DOT 4 Mineraloljebaserade vätskor: PENTOSIN CHF 11S, LHM PLUS, COREX HV 15 ATF SUPER CORROSION PROTECTION All corrosion protection agents are useless when applied over rust. Ensure that wherever possible the rust is removed mechanically. Then specialists recommend the use of an oily corrosion protection agent with good water-repellent properties that creates a thin and colourless film. Tiny cracks can be reached effortlessly in this way. Every year spray the clean, dry chassis 2-3 times. Viscous, waxy corrosion protection agents provide a permanent, elastic, waxy coating. Only use on rust-free surfaces. Allow the wax-based corrosion protection agent to dry for 3 hours after application. If you detect rust on an area and this cannot be properly repaired straight away, use a rust converter, which stops the rust and leaves behind a passivation layer on the affected area. Recommendation: INTACT XF 25 (oily corrosion protection agent) SPRAY 466 (waxy corrosion protection agent) KORROSIONSSKYDD Det fungerar inte att stryka korrosionsskydd på rosten. Se till så att du får bort rosten mekaniskt, om det går. Sedan rekommenderar specialisterna ett oljeaktigt korrosionsskydd med utpräglade, vattenavvisande egenskaper som ger en tunn, färglös film. Det tränger smidigt ned i minsta repa. Spraya det rentvättade, torra chassit 2-3 gånger om året. Trögflytande, vaxaktiga korrosionsskydd ger ett elastiskt, vaxliknande långtidsskydd. Använd bara på rostfria ytor. Vaxbaserade korrosionsskydd måste torka 3 timmar efter påföring. Hittar du rost du inte kan reparera direkt, använd rostomvandlare som stoppar rosten och ger det angripna stället ett passiverande lager. Rekommendation: INTACT XF 25 (oljeaktigt korrosionsskyddsmedel) SPRAY 466 (vaxaktigt korrosionsskyddsmedel) 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES