Views
1 year ago

CLASSIC LINE Technical Guide EN SE

HÜRLIMANN D 100 SSP /

HÜRLIMANN D 100 SSP / 1957 GREASE LUBRICATION POINTS | FETTSMÖRJPUNKTER WHEEL BEARING Roller bearings, ball bearings and rolling bearings in general are filled to around 30% full of grease. It is important to ensure cleanliness. Smear all bare parts within the bearing with grease to prevent corrosion. Recommendation: GREASE 3000 HJULLAGER Fyll rullager, kullager och vanliga rullningslager med upp till ca 30% fett. Det är viktigt att hålla rent. Stryk på fett på alla blanka lagerdelar för att förhindra korrosion. Rekommendation: GREASE 3000 1 CARDAN SHAFT There are two different lubrication points on a Cardan shaft: 1. The slider that guarantees longitudinal compensation 2. The swivel joint with needle bearings that compensates for shaft offset KARDANAXEL Kardanaxeln har 2 olika smörjpunkter 1. Kardankopplingen som ger längdkompenseringen 2. Knutkorsen med nållagren som kompenserar axeloffseten 2 Recommendation: GREASE 218 M GREASE 3000 Rekommendation: GREASE 218 M GREASE 3000 STAUFFER LUBRICATOR Lubrication of shafts at water pumps with lubricator (Stauffer lubricator). Recommendation: GREASE 2000 STAUFFER-SMÖRJKOPP Axelsmörjning på vattenpumpar med smörjmedelsgivare (Staufferfettkopp). Rekommendation: GREASE 2000 14

AXLE AND SUSPENSION PARTS Unlike today's axle suspensions, axles on older vehicles require regular maintenance. Joints, ball studs, self-aligning bearings, track rods etc. must be lubricated regularly. This is largely due to the danger of penetrating water, which can cause corrosion. AXEL- OCH UPPHÄNGNINGS- KOMPONENTER Till skillnad mot moderna axelupphängningar så kräver axlarna på tidiga fordon regelbundet underhåll. Länkarmar, kulleder, pendellager, styrstag etc. kräver smörjning med jämna mellanrum. Det är framförallt till för att skydda mot vatteninträngning som kan ge korrosion. Recommendation: GREASE 2000 (water-resistant) GREASE 218 M (good emergency running properties) Rekommendation: GREASE 2000 (vattenbeständigt) GREASE 218 M (bra nödsmörjning) LEAF SPRINGS Take the load off springs, clean and blow off with compressed air. When they are clean and dry, spray with grease spray. If possible, the springs should be wrapped. Follow the procedure described above, but fill the spaces between them with adhesive grease, allow the springs to take the load and then wrap them in Tensoband or similar. Springs treated in this way will do their job silently for many years. BLADFJÄDRINGAR Avlasta fjädrarna, rengör och blås ur med tryckluft. Spraya med fettspray när de är rena och torra. Ta helst isär fjäderpaketet och gör som ovan, men fyll mellanrummen med kontaktfett, belasta fjädrarna och linda med Tenso-band eller liknande. Fjädrar som fått den behandlingen fungerar sedan i åratal utan oljud. Recommendation: GREASE SPRAY GREASE 2000 Rekommendation: GREASE SPRAY GREASE 2000 BRAKE CALLIPERS, BRAKE SHOES, EXHAUST PARTS Parts that are exposed to very high temperatures (> 200 °C) and are not exposed to any rotating movement are lubricated with a solid lubrication paste. For example, the contact surfaces of brake shoes on the brake plate, brake blocks on the guide plates, exhaust screws, exhaust manifold - threaded bolts, exhaust plug connectors. BROMSOK, BROMSBACKAR, AVGASDELAR Komponenter exponerade för mycket höga temperaturer (> 200°C) utan rotationsrörelser smörjer du med fast smörjpasta. Det kan t.ex. vara bromsbackarnas kontaktytor mot bromsskölden, bromsklotsguider, avgasskruvar, -böjar - gängstift, avgaskopplingar etc. Recommendation: COPPER PASTE COPPER SPRAY Rekommendation: COPPER PASTE COPPER SPRAY SHOCK ABSORBER OIL Old vehicles have oil shock absorbers in which the oil can be changed. Even if the shock absorbers are oil tight, the oil will age and the damping effect will decrease over time. If the vehicle is bouncing uncomfortably, check whether the fluid needs changing. The viscosity of the fluid significantly affects the damping properties. STÖTDÄMPAROLJA Äldre fordon har oljestötdämpare där det går att byta olja. Oljan åldras och dämpningen mattas av även om dämparna är täta. Gungar fordonet hemskt mycket, så bör du kontrollera om det är dags för vätskebyte. Det är vätskans viskositet som avgör dämpningsegenskaperna. Recommendation: ATF SUPER COREX HLP 22, 32, 46 Rekommendation: ATF SUPER COREX HLP 22, 32, 46 FELT WASHER, GRAPHITE SEALS These should be matched to the diameter of the shaft before fitting. During fitting, good lubrication should be provided so that the ring does not heat up on the shaft and become eroded. The surface of the shaft should be finished appropriately so that there are no large rough areas. FILTRINGAR, GRAFITTÄTNINGAR Anpassa dem till axeldiametern före montering. Smörj ordentligt vid montering så att ringen inte går varm och gröper ur axeln. Bearbeta även axelytan så att det inte finns några stora, råa ytor. Recommendation: GREASE 218 M Motor oil Gear oil Rekommendation: GREASE 218 M motorolja växellådsolja 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES