Views
13 months ago

CARLINE Brochure EN SE DE

 • Text
 • Suitable
 • Cleaner
 • Additives
 • Fiat
 • Petrol
 • Grease
 • Fluid
 • Diesel
 • Motor
 • Synthetic

WINDOW CLEANER READY TO

WINDOW CLEANER READY TO USE VOC-FREE blue -20 °C : 25l, 200 l Pre-mixed ready to use window cleaner VOC-free with strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. The integrated antifreeze protects the system in temperatures as low as -20° Celsius and successfully stops the windows from icing up again. Ideal for use in the windscreen and headlight washing systems of all kinds of vehicles in winter. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate. Färdigblandad VOC-fri spolarvätska med mycket bra spolresultat och hög materialtålighet. Det integrerade frostskyddet skyddar systemet ned till temperaturer på -20°C och motverkar dessutom återfrysning bra. Passar mycket bra för vinteranvändning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polykarbonat. Gebrauchsfertige Scheibenreinigermischung VOC-frei mit guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Der integrierte Frostschutz sichert das System bis Temperaturen von -20 °C und verhindert erfolgreich Rückvereisung. Eignet sich hervorragend für den Wintereinsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat. RADICAL-CLEANER RADICAL-CLEANER is a universal cleaner, which contains non-ionic, active washing substances and is compatible with acidic and alkaline cleaning agents. Causes no problems when used with wastewater treatment systems. Cleans metal parts, machines, floors, vehicles, engines, chassis, tarpaulins, etc. RADICAL-CLEANER är en universalrengöring med ojoniserade, tvättaktiva ämnen som är kompatibel med såväl sura som alkaliska rengöringsmedel. Går att använda utan problem om det finns avloppsrening. Rengör metalldelar, maskiner, golv, fordon, motorer, chassin, presenningar osv. 5 l, 25 l, 60 l, 200 l RADICAL-CLEANER ist ein Universalreiniger, welcher nichtionische, waschaktive Stoffe enthält und mit sauren sowie alkalischen Reinigungsmitteln verträglich ist. Problemlos einsetzbar bei der Verwendung von Abwasseraufbereitungsanlagen. Reinigt Metallteile, Maschinen, Böden, Fahrzeuge, Motoren, Chassis, Blachen usw.. REX-CLEANER REX-CLEANER is a fragrant solvent cleaner and contains white spirit. For degreasing metal and plastic parts. Suitable for appliances for cleaning small parts. REX-CLEANER är ett aromathaltigt, lösningsmedelbaserat rengöringsmedel som innehåller lacknafta (White Spirit). Avfettar metall- och plastdelar. Avsedd för smådelsrengöring. 5 l, 25 l, 60 l, 200 l REX-CLEANER ist ein aromatenhaltiger Lösungsmittelreiniger und enthält Terpentinersatz (White Spirit). Zum Entfetten von Metall- und Kunststoffteilen. Geeignet für Kleinteile-Reinigungsgeräte. 26

OPAL 5000 OPAL 5000 is a low-odour universal cleaner. It has similar solvent properties to conventional VOC solvent cleaners, but consists of substances that are not subject to the VOC incentive tax. OPAL 5000 is particularly suitable for degreasing and cleaning parts in the service and repair sector. Due to its relatively slow drying time, parts are temporarily protected from corrosion. OPAL 5000 är en svagluktande universalrengöring. Den har samma upplösande egenskaper som vanliga VOC-baserade rengöringsmedel, men består av ingredienser som inte är innehåller VOC. OPAL 5000 passar mycket bra för avfettning och komponentrengöring i service- och underhållsbranschen. Den relativt långsamma torktiden ger komponenterna ett temporärt korrosionsskydd. 1l, 5l, 25l, 60l, 200l OPAL 5000 ist ein geruchsarmer Universalreiniger. Er hat ähnliche Löseeigenschaften wie die üblichen VOC-abgabepflichtigen Lösungsmittelreiniger, besteht aber aus Inhaltsstoffen, die nicht unter die VOC- Lenkungsabgabe fallen. OPAL 5000 eignet sich besonders zum Entfetten und Reinigen von Teilen im Service- und Reparaturbereich. Durch seine relativ langsame Abtrocknung werden die Teile kurzzeitig vor Korrosion geschützt. UNIVERSAL SOLVENT UNIVERSAL SOLVENT is a mixture of solvents consisting of esters, aromatic compounds (e.g. xylene and toluene), ketones and alcohols. Suitable for diluting all synthetic resin varnishes, oil paints, aluminium bronze, iron varnishes, anti-corrosion undercoats, cold galvanising paints and primers. At the same time, the universal solvent can be used to degrease surfaces to be painted and to clean brushes and equipment. UNIVERSAL SOLVENT är en lösningsmedelsblandning som består av estrar, aromater (som xylen och toluen), ketoner och alkoholer. Passar för förtunning av all slags plastlack, oljefärg, järnlack, rostskyddsfärg, kallförzinkning och primer. Universalförtunningen går även att använda som avfettning av ytor som ska målas samt för rengöring av penslar och utrustning. 1 l, 5 l, 25 l, 60 l, 200 l UNIVERSAL SOLVENT ist ein Lösemittelgemisch, bestehend aus Estern, Aromaten (wie Xylol und Toluol), Ketonen und Alkoholen. Eignet sich zum Verdünnen sämtlicher Kunstharzlacke, Oelfarben, Aluminiumbronze, Eisenlacke, Rostschutz -Grundierungen, Kaltverzinkung und Primer. Gleichzeitig kann der Universalverdünner auch zum Entfetten der zu streichenden Flächen und zum Reinigen der Pinsel und Geräte verwendet werden. REFO CLEANER REFO CLEANER is a high-performance cleaner concentrate for removing oil, grease and general industrial dirt. Nonfoaming, VOC-free. Excellent for removing dirt on machines, equipment, chassis, passenger cars and workshop floors. Also removes oils and greases on heavily soiled engine, chassis and machine parts. REFO CLEANER är ett effektivt rengöringskoncentrat som tar bort olja, fett samt allmän industrismuts. Skummar inte, VOCfri. Passar utmärkt för att få bort smuts på maskiner, utrustning, chassin, personbilar samt verkstadsgolv. Löser även olja och fett på mycket smutsiga motor-, chassi och maskindelar. 5 l, 25 l, 200 l Der REFO CLEANER ist ein leistungsstarkes Reiniger-Konzentrat zur Entfernung von Oel-, Fett- und allgemeiner Industrieverschmutzung. Nicht schäumend, VOCfrei. Eignet sich ausgezeichnet zum Entfernen von Schmutz an Maschinen, Geräten, Chassis, Personenwagen sowie Werkstattböden. Löst auch Oele und Fette an stark verschmutzten Motoren-, Chassis- und Maschinenteilen. CARBURETOR CLEAN The MOTOREX carburetor cleaner is a concentrated cleaner developed to ensure trouble-free cleaning of residues and impurities from carburettors. Cleans air passages, inlet flaps, Venturi tubes, adjustment screw seats and carburetor housings. For all two- and four-stroke petrol engines. Highly intensive cleaning effect, requiring seals and membranes to always be removed beforehand. Ideally suited for use in overhauls of older vehicles or those which have been idle for a long time. MOTOREX förgasarrengöring är ett koncentrerat rengöringsmedel framtaget för smidig rengöring av rester och föroreningar i förgasare. Rengör luftkanaler, spjäll, venturirör, justerskruvsäten och förgasarhus. För alla 2- och 4-takts bensinmotorer. Mycket effektiv rengöringseffekt, kräver att du tar bort packningar och membran före. Gjord för översyn av äldre fordon eller fordon som stått länge. Der MOTOREX Vergaser-Reiniger ist ein konzentrierter Reiniger, entwickelt zur problemlosen Reinigung von Rückständen und Verunreinigungen im Vergaser. Reinigt Luftwege, Einlassklappe, Venturirohr, Sitze der Regulierschrauben und Vergasergehäuse. Für alle 2- und 4-Takt Benzinmotoren. Sehr intensive Reinigungsleistung, wobei Dichtungen und Membranen vorher unbedingt entfernt werden müssen. Prädestinierter Einsatz bei Fahrzeugrevisionen von Fahrzeugen mit älterem Baujahr oder Fahrzeugen mit längerer Standzeit. 1 l 27

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES